Plens municipals

El ple és el màxim órgan de govern de l'Ajuntament. Està integrat per l'alcalde, que el presideix, i per tots els regidors electes. Es renova cada quatre anys, mitjançant eleccions municipals.

Té les competències assenyalades per la Llei 8/1987, Llei de règim local de catalunya.

Les sessions poden ser ordinàries o extraordinàries.
Les ordinàries tenen una periodicitat mensual i es realitzen a la sala de plens de l'Ajuntament.
Generalment es fan el segon dilluns de cada mes a les 21:00h.

Les sessions dels plens són públiques, i per tant hi pot assitir qualsevol ciutadà.

Podeu trobar totes les actes al tauler d'anuncis