Concurs-oposició per cobrir la plaça de Secretari-Interventor de l'Ajuntament de Gurb

Aquest procediment selectiu té per objecte la cobertura per personal interí i mitjançant el sistema de concurs-oposició del lloc de treball de Secretari-Interventor de l'Ajuntament de Gurb.

Enllaços per més informació