Declaració Responsable d'obertura (Innòcua inclosa en l'Annex I de la Llei de simplificació)

En que consisteix

Taula de classificació per a identificar els tràmits associats a la implantació d'activitats.

Per a activitats innòcues, d'acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

Mitjançant la Declaració responsable d'obertura l'interessat posa en coeixement de l'Administració l'inici d'una activitat econòmica innòcua, de les incloses en l'Annex I de la Llei de simplificació (vegeu columna corresponent a "Declaració responsable" de la taula tècnica), i declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat, que disposa d'un certificat tècnic justificatiu i que es compromet a mentenir-ne el compliment durant el seu exercici.

Normativa:

Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.


Cost de la tramitació

Ordenança fiscal nº 9. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal.lacions

Documentació a aportar

1. 
Formulari declaració responsable d'obertura 
 
2. 
Declaració responsable d'acord amb el model normalitzat, amb el qual declara.  
 S'haurà de declarar responsablement:

Que l'activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per accedir al seu exercici, i que es compromet a mentenir-ne el compliment durant l'exercici de l'activitat.

* Que es disposa d'un certificat tècnic justificatiu del complimnet de la normativa que regeix l'activitat, instal.lació o establiment.

* Que l'activitat és compatible amb el planejament urbanístic.

* Que en cas d'actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per tramitar aquesta sol.licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

* Que les dades consignades a la declaració són certes.

 
 

Com iniciar el tràmit?

Presencialment:  

Al registre general de l'Ajuntament de Gurb Horari: de 9 a 14h.

Adreces on dirigir-se :
Mas l'Esperança, s/n. 08503
Telèfon: 93 886 01 66  93 886 00 47
Horari: de 9:00h a 14:00h
Per Internet:  

Cal emplenar la sol.licitudDocuments relacionats