Llicència d'obra major

En que consisteix

Obres d’edificació, reforma, reparació o rehabilitació que alterin l’estructura, l’aspecte exterior o que afectin la seguretat de les construccions existents. Quan les obres afectin els fonaments o elements estructurals. Quan alterin el nombre d’habitatges o locals existents. Quan substitueixin o modifiquin els usos preestablerts o previstos, o quan afectin immobles del patrimoni historicoartístic o es trobin sotmesos a especial protecció.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica

Cost de la tramitació

Un cop concedida la llicència, s’haurà de satisfer la taxa de llicències urbanístiques, d’acord amb les ordenances fiscals i el pagament de fiança si es el cas.

Documentació a aportar

1. 
Projecte bàsic o executiu, signat per personal tècnic competent i visat pel Col·legi professional, en el moment de presentació 
de la sol·licitud. En cas que es presenti projecte bàsic, es podrà concedir la llicència però no es podran iniciar les obres fins que es presenti el projecte executiu, cosa que s’haurà de fer abans de recollir i liquidar la llicència concedida. 
 
2. 
Full d’assumeix de direcció de l’obra signat i visat per personal tècnic competent.  
 
3. 
Full d’assumeix de direcció d’execució de l’obra signat per personal tècnic competent i visat pel col·legi professional.  
 
4. 
Qüestionari d’estadística d’edificació i habitatge visat pel personal tècnic competent. 
 
5. 
Sol·licitud llicència urbanística 
 

Com iniciar el tràmit?

Presencialment:  

Presencialment Al Registre General de l'Ajuntament de Gurb de dilluns a divendres de 9 a 14h

Adreces on dirigir-se :
Mas l'Esperança, s/n. 08503
Telèfon: 93 886 01 66  93 886 00 47
Horari: de 9:00h a 14:00h

Documents relacionats