Comunicació prèvia d'obertura (Innòcua inclosa en l'Annex II de la Llei de simplificació)

En que consisteix

Per a activitats de baix risc, d'acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'ctivitat econòmica.

Mitjançant la Comunicació prèvia d'obertura l'interessat posa en coneixement de l'administració l'inici d'una activitat econòmica de baix risc, de les incloses en l'Annex II de la Llei 16/2015 de simplificació (veure columna corresponent a "Comunicació prèvia" a la taula tècnica adjunta) i acompanya el projecte i certificat tècnics necessaris per al seu exercici.

Normativa:

Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administrativa de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.

Cost de la tramitació

Ordenança fiscal nº 9. Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal.lacions

Documentació a aportar

1. 
Formulari comunicacio previa d'obertura  
 
2. 
1. Comunicació prèvia d'obertura d'acord amb model normalitzat que inclou declaració responsable següent: 
 * Que en cas d'actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

* Que l'activitat és compatible amb el planejament urbanístic.

* Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s'adjunta.

2. Projecte tècnic signat per un tècnic competent.

3. Certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l'activitat, d'acord amb el projecte presentat.

4. Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si les atorga l'Ajuntament).

5. Autorització d'abocaments d'aigües residuals a la llera pública o al mar, només en el cas que no estiguin connectades al sistema públic de sanejament.

6. Acreditació d'haver obtingut la llicència d'obres o d'haver presentat la comunicació prèvia d'obres quan procedeixi.

7. Acta de comprovació favorable en matèria d'incendis en cas que l'activitat a desenvolupar estigui considerada de risc important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (Vegeu quadre d'activitats, columna "Informe previ en matèria d'incendis") 
 

Com iniciar el tràmit?

Presencialment:  

Al registre general de l'Ajuntament de Gurb Horari: de 9 a 14h

Adreces on dirigir-se :
Mas l'Esperança, s/n. 08503
Telèfon: 93 886 01 66  93 886 00 47
Horari: de 9:00h a 14:00h
Per Internet:  

Cal emplenar sol.licitudDocuments relacionats