19. Prestació serveis promoció autonomia

Ordenança fiscal núm. 19
D’acord amb el que disposa l’article 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), l’ajuntament de Gurb fixa els preus per a la prestació del servei de promoció a l’autonomia per les activitats que es duen a terme a l’equipament situat a Mas l’Esperança.


Documents relacionats

Ordenança Núm. 19 (pdf, 232 kb)