Ordenança reguladora dels clubs socials de consum de substancies que generes dependència

En data 14 de març de 2016 es va aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora dels Clubs Socials de Consum de Substancies que generen de dependencies, que es va sotmetre a informació pública.

En data 12 de setembre de 2016 es van resoldre les al·legacions presentades i es va aprovar definitivament aquesta ordenança, el text íntegre del qual es fa públic, per al seu coneixement general i en compliment del que preveu l'article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals.

Documents relacionats

Ordenança (pdf, 78 kb)

Data de publicació oficial: 23/09/2016 - 08:35h