Informació pública aprovació inicial Ordenança General de Subvencions de Gurb.

Dijous, 17 de novembre de 2022 a les 00:00

El Ple de l'Ajuntament de Gurb, en sessió ordinària celebrada el dia 14 de novembre de 2022,ha aprovat inicialment la Ordenança General de Subvencions de Gurb.


En compliment del que disposen els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i en l'article 133.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'expedient se sotmet a informació pública durant el termini de trenta dies, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, perquè pugui ser examinat i, si escau, es presentin aquelles al·legacions i suggeriments que es considerin oportuns.


En el cas que no es presentés cap al·legació o reclamació dins aquest termini, la Ordenança esmentada es considerarà aprovada definitivament, entrant en vigor des de l'endemà de la
publicació del text íntegre de la mateixa en aquest Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.


La qual cosa es fa pública pel general coneixement.
 

Darrera actualització: 17.11.2022 | 09:32