OF00 Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de Dret Públic Municipal

Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 25 d’octubre de 2021 començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2022 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Darrera actualització: 4.01.2022 | 11:00