OF00 Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de Dret Públic Municipal

Ordenança fiscal aprovada provisionalment pel Ple en sessió celebrada a 26 d’Octubre de 2020 començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2021.

Darrera actualització: 29.01.2021 | 09:27