OF23 Ordenança Fiscal reguladora del preu públic per la prestació de serveis especials derivats de l'oci nocturn

La present Ordenança fiscal, que va ser aprovada pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió celebrada el dia 22 de novembre de 2021, entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Darrera actualització: 10.05.2022 | 11:30