Resolucions d'alcaldia 2022

Relació de decrets aprovats durant l'any 2022, els quals consten a les actes dels plens corresponents:

 • 001_2022. Devolució d'aval X2019000196
 • 002_2022. Deixar sense efecte comunicada d'obres X2021000634
 • 003_2022. Interpretació de l'article 5 de l'Ordenança Fiscal  Núm. 1
 • 004_2022. Incoació expedient vehicle abandonat Seat Ibiza
 • 005_2022. Llicència d'obres X2021000570.
 • 006_2022. Aprovació nominatives Sant Joan de Déu i Hermanitas de los pobres
 • 007_2022. Deixar sense efecte comunicació modificació substancial  X2021000491
 • 008_2022. Aprovació remesa factures 1
 • 009_2022. Deixar sense efecte comunicació ambiental X2021000152.
 • 010_2022. Aprovació addenda conveni ajut estudi banda ample
 • 011_2022. Autorització ús pavelló municipal Futbol Sala FCA
 • 012_2022. Adjudicació obra de reparació de flonjalls
 • 013_2022. Autorització ús pavelló municipal Futbol Sala JCS
 • 014_2022. Autorització ús pavelló municipal Futbol Sala RBV
 • 015_2022. Devolució d'aval X2021000147
 • 016_2022. Llicència d'obres X2021000621
 • 017_2022. Assignació complement secretària accidental
 • 018_2022. Aprovació remeses factures 2
 • 019_2022. Llicència ocupació via pública Food truck
 • 020_2022. Declaració residu vehicle abandonat Volvo
 • 021_2022. Aprovació remesa nòmines gener
 • 022_2022. Llicència obres ampliació
 • 023_2022. Resolució definitiva concessió ajuts plaques solars X2021000423_476_582_490.
 • 024_2022. Llicència d'obres X2021000639.
 • 025_2022.  Aprovació remesa nominatives 4
 • 026_2022. Pròrroga llicència d'obres institut
 • 027_2022. Cessió ús pavelló municipal JAE
 • 028_2022. Atorgament targeta aparcament
 • 029_2022. Devolució d'aval
 • 030_2022. Cessió ús pavelló municipal JEJ
 • 031_2022. Aprovació remesa factures 5
 • 032_2022. Cessió ús pavelló municipal RCC
 • 033_2022. Adjudicació contracte menor vehicle nou brigada
 • 034_2022. Adjudicació contracte menor màquina tallagespa
 • 035_2022. Ocupació via pública Food truck
 • 036_2022.Convocatòria ordre del dia Ple de febrer
 • 037_2022. Permís Raig hípic Vic Osona
 • 038_2022. Permís Raid hípic Mercat del Ram
 • 039_2022. Devolució d'aval
 • 040_2022. Aprovació bases i convocatòria selecció personal brigada
 • 041_2022. Deixar sense efecte comunicada ambiental X2022000056
 • 042_2022. Cessió ús pavelló municipal CM
 • 043_2022. Canvi de nom activitat carrer El Polvorí 
 • 044_2022. Concessió dret ús funerari columbari 4 Cementiri de Gurb
 • 045_2022. Aprovació triennis ERM 
 • 046_2022. Devolució d'aval X20210000285
 • 047_2022. Deixar sense efecte comunicada per requeriment urbanístic
 • 048_2022. Aprovació remesa factures 6 
 • 049_2022. Adjudicació PPI 2022 
 • 050_2022. Cessió ús pavelló municipal JCC
 • 051_2022. Ocupació via pública Food truck_març 
 • 052_2022. Aprovació al.legacions carril bici Vic
 • 053_2022. Baixa definitiva padró municipal habitants Exp 539/21
 • 054_2022. Resolució definitiva 5 Plaques solars 
 • 055_2022. Concessió targeta aparcament persones amb discapacitat MMG
 • 056_2022. Concessió targeta d'aparcament persones amb discapacitat MCP
 • 057_2022. Venda de roses Sant Jordi 2022 
 • 058_2022. Incoació sancionador 
 • 059_2022. Llicència d'obres instal.lació ascensor 
 • 060_2022. Destrucció objectes perduts
 • 061_2022. Aprovació remesa nòmines 02 febrer
 • 062_2022. Aprovació remesa nominatives 8 
 • 063_2022. provació remeda factures 8 
 • 064_2022. Devolució d'aval substitució coberta 
 • 065_2022. Designació direcció 
 • 066_2022. Aprovació conveni sistema central d'adquisicions Generalitat de Catalunya067_2022.DEVOLUCIO AVALS FEBRER 
 • 068_2022. Adjudicació contracte menor auditoria 
 • 069_2022. Cessió ús pavelló municipal FJAB
 • 070_2022. Autorització cursa solidària dia internacional de la dona Jaume Callís
 • 071_2022. Canvi titularitat explotació ramadera
 • 072_2022. Aprovació conveni càmeres videovigilància AJ VIC_AJ GURB
 • 073_2022. Aprovació MC 2_2022 incorporació de romanents
 • 074_2022. Concessió canvi de nom nínxol 154 Cementiri de Gurb
 • 075_2022. Resolució definitiva MD.M 
 • 076_2022. Aprovació certif. 1 i 2 Obra endegament Rec Romeu
 • 077_2022. Rectificació error nom
 • 078_2022. Devolució aval
 • 078_2022. Aprovació adhesió convocatòria ajuts menjador llibres i material escolar
 • 079_2022. Ordre del dia Ple de març
 • 080_2022. Aprovació certificació 1
 • 081_2022. Llicència d'obres reparació avaria La Ronda Atca 
 • 082_2022. Declaració desert procés selectiu peó brigada 
 • 083_2022. Aprovació remesa factures 9 
 • 084_2022. Devolució d'aval obres
 • 085_2022. Concessió targeta aparcament PRV
 • 086_2022. Aprovació liquidació pressupost 2021 
 • 087_2022. Error plantilla en blanc 
 • 088_2022. Autorització per l'ús de la zona esportiva de La Cabra 
 • 089_2022. Aprovació reconeixement trienni 
 • 090_2022. Aprovació remesa factures 10 
 • 091_2022. Ocupació via pública Food truck
 • 092_2022. Ocupació via pública Food truck 17,18,19 I 20 Març 
 • 093_2022. Finalització procediment
 • 094_2022. Llicència d'obres construcció molls 
 • 095_2022. Aprovació remesa nòmines 03 
 • 096_2022. Associació musical de Gurb
 • 097_2022. Inscripció registre entitats CPA Patinatge 
 • 098_2022. Inscripció registre entitats AFA Les Escoles
 • 099_2022. Devolució aval obres
 • 100_2022. Devolució aval obres
 • 101_2022. Devolució aval d'obres
 • 102_2022. Decret error
 • 103_2022. Llicència obres construcció piscina C/Olesa
 • 104_2022. Llicència obres construcció piscina C/ Roure
 • 105_2022. Llicència d'obres reforma interior disco Av. de la Ribera 
 • 106_2022. Ampliació llicència d'obres obertura rasa C/Olivera 
 • 107_2022. Llicència d'obres transformador i rasa
 • 108_2022. Aprovació remesa factures 14 
 • 109_2022. Devolució avals lloguer Femer 
 • 110_2022. Ocupació via pública Food truck
 • 111_2022. Aprovació remesa nominatives15 
 • 112_2022. Contractació monitors de lleure
 • 113_2022. Llicència d'ús privatiu temporal venda de roses Sant Jordi 2022 
 • 114_2022. Aprovació conveni amb la Federació Catalan de Patinatge
 • 115_2022.Aprovació bases 2 i nova convocatòria brigada
 • 116_2022.Concessió targeta parcament JTC 
 • 117_2022. Devolució d'aval
 • 118_2022. Sol.licitud nova comissió de serveis Secretaria Intervenció
 • 119_2022. Ordre del dia Ple abril
 • 120_2022. Inici expedient licitació Skateparc
 • 121_2022. Rectificació llicència d'obres X2021000107
 • 122_2022. Permís 9A Marxa cicloturista JUFRÉ RIUPRIMER 2022
 • 123_2022. Permís IV Critèrium Clàssic Montmeló 
 • 124_2022. Devolució d'aval 
 • 125_2022. Devolució d'aval 
 • 126_2022.  Llicència ocupació via pública Food truck
 • 127_2022. Llicència parcel.lació X2022000158
 • 128_2022. Desistiment licitació Skateparc
 • 129_2022. Rectificació error decret DNI 
 • 130_2022. Permís Marathon CUP Turons 
 • 131_2022. Permís Ultrabike Pro Oficial 
 • 132_2022. Resolució recurs JB
 • 133_2022. Convocatòria eficiència energètica
 • 134_2022. Convocatòria plaques 2022 
 • 135_2022. Devolució d'aval 
 • 136_2022. Llicència ocupació via pública autocaravanes 1_2 d'octubre 2022
 • 137_2022. Convocatòria plaques (Castellà) 
 • 138_2022. Convocatòria eficiència (Castellà) 
 • 139_2022. Llicència conducció i tinença animals potencialment perillosos
 • 140_2022. Llicència tinença i conducció animals potencialment perillosos
 • 141_2022. Llicència obres construcció nau sense ús 
 • 142_2022. APROVACIO CERTIF 3 I ULTIMA 
 • 143_2022. INSCRIPCIO REGISTRE ENTITATS CLUB ATLETIC LA CABRA 
 • 144_2022. INSCRIPCIO REGISTRE ENTITATS AFA ESCOLA BRESSOL LA QUITXALLA 
 • 145_2022. CONCESSIO TARGETA APARCAMENT MCG
 • 146_2022. CONTRACTACIO LICITACIO SKATEPARC
 • 147_2022. APROVACIO REMESA FACTURES 16 
 • 148_2022. PERMIS OCISPORT E-BIKE 
 • 149_2022. DEVOLUCIO AVAL 
 • 150_2022. ACCEPTACIO SUBV PLA OCUPACIO 2022 
 • 151_2022. DEVOLUCIO AVAL 
 • 152_2022. CONSULTA PREVIA MODIF NNSS PARCS SOLARS FOTOVOLTAICS
 • 153_2022. ACCEPTACIO RECURS TECNIC DELEGAT PROTECCIÓ DE DADES
 • 154_2022. RECTIFICACIO DEC 10_2022 
 • 155_2022. COMUNICADA GESPA CAMP DEL VIC 
 • 156_2022. APROVACIO GRATIFICACIONS NOMINA ABRIL 
 • 157_2022. DEVOLUCIO AVAL 
 • 158_2022. DEVOLUCIO AVAL 
 • 159_2022. LLISTAT ADMESOS I EXCLOSOS PEONS BRIGADA MUNICIPAL
 • 160_2022. CANVI DE NOM ACTIVITAT RESTAURANT 
 • 161_2022. DEVOLUCIO AVAL FEMER 
 • 162_2022.  OCUPACIO VIA PUBLICA CONENIDORS OBRES 
 • 163_2022. INICI LICITACIO PISTA EXTERIOR ZONA ESPORTIVA
 • 164_2022. APROVACIO REMESA 18 NOMINATIVES 
 • 165_2022. AUDIENCIA CADUCITAT PLANTA DE FORMIGO 
 • 166_2022. INICI LICITACIÓ PISTA EXTERIOR ZONA ESPORTIVA GURB
 • 167_2022. CONTRACTACIO 2 PEONS DE BRIGADA MUNICIPAL
 • 168_2022. DEVOLUCIO AVAL RASA 
 • 169_2022. DEIXAR SENSE EFECTE CANVI NO SUBSTANCIAL ACTIVITAT 
 • 170_2022. ORDRE DEL DIA PLE DE MAIG 
 • 171_2022. APROVACIO TAXA ACA CA L'ARQUES

 

Darrera actualització: 17.05.2022 | 15:19