Indicadors InfoParticipa

    

Un any més, el portal web de l’Ajuntament de Gurb ha aconseguit el segell Infoparticipa del 2021 a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local, concedit per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el passat 9 de maig de 2022.

A l’hora d’avaluar la qualitat i transparència de la informació que ofereixen els webs municipals, el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB té en compte 52 indicadors. Els criteris giren al voltant de que la informació sigui “veraç i objectiva, perquè es pugui conèixer l’actuació i el funcionament de l’Administració pública i exercir el control d’aquesta actuació”, que es difongui de manera constant i s’actualitzi, que sigui accessible i comprensible i que la seva consulta sigui àgil i ràpida.

El mapa InfoParticipa és una eina que valora la qualitat i transparència del web municipal. Impulsat pel LPCCP de la Universitat Autònoma de Barcelona des del 2012 per fomentar la transparència i la qualitat de la informació de les administracions locals.

A fi de facilitar l'accés a la informació que dóna contingut a cadascun dels 52 ítems que s'exigeixen en el que seria el Mapa de Transparència, adjuntem a continuació els links a cadascun d'ells.

1. Transparencia de la Corporació

1.1. Qui són les i els representants polítics?

1

Es dona informació bàsica sobre l'alcalde o l'alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?

 SI 

2

Es dona informació bàsica sobre l'alcalde o l'alcaldessa: biografia i/o currículum?

 SI 

3

Es dona informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?

 SI 

4

Es dona informació bàsica sobre les persones representants que formen part del govern: biografia i/o currículum?

 SI 

5

Es dona informació bàsica sobre les persones representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?

 SI 

6

Es dona informació bàsica sobre les persones representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum?

 SI 

7

Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels càrrecs electes (govern i oposició)?

 SI 

8

Es publiquen les declaracions d'activitats i béns dels càrrecs electes (govern i oposició)?

 SI 

9

Es publica l'agenda institucional de l'alcalde o alcaldessa?

 SI 

10

Es publiquen al web dades de contacte dels i les membres del govern (correu electrònic, i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon...?

 SI 

11

Es publiquen al web dades de contacte dels i les membres de l'oposició (correu electrònic, i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon...?

 SI 

   

1.2. Com es gestionen els recursos col·lectius?

12

Es dona informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives? 

 SI 

13

Es dona informació sobre les competències i el calendari de treball d'aquests òrgans de govern?

 SI 

14

Es publica l'organigrama polític complet del mandat vigent amb els noms i cognoms i les seves responsabilitats?

 SI 

15

Es publica el codi de conducta dels membres de la institució, en tant que representants electes i dels càrrecs directius?

 SI 

16

Es publiquen les convocatòries dels plens municipals amb els ordres del dia previs a la celebració?

 SI 

17

Es publiquen les actes del Ple Municipal?

 SI 

18

Es publiquen els acords complerts de la junta de Govern i/o les actes íntegres quan la junta de Govern actuï en delegació del ple?

 SI 

 

L'Ajuntament de Gurb no ha constituït Junta de Govern atès que és un municipi de menys de 5.000 habitants.

19

Es publica el Pla de Govern?

 NO 

20

Es publica la normativa municipal?

 SI 

21

Es publica la normativa urbanística?

 SI 

22

Es publiquen totes les resolucions judicials definitives de la institució?

SI

1.3. Com es gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?

23

Es publica el Pressupost de l'Ajuntament de l'any en curs i dels organismes autònoms i ens dependents en el cas d'existir?

 SI 

24

Es publica informació sobre l'execució trimestral del pressupost de l'any en curs?

 SI 

25

Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades?

 SI 

26

Es publica informació sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o el nivell d'endeutament?

 SI 

27

Es publica la liquidació dels pressupostos d'exercicis anteriors i/o el compte general?

 SI 

28

Es publica la relació de llocs de treball de la Corporació i les retribucions del personal laboral i funcionari de l'ajuntament, segons les categories?

 SI 

29

Es publica el llistat i les retribucions del personal directiu, càrrecs de confiança i/o assessors dels grups polítics si és el cas, les seves funcions i el seu currículum?

SI 

30

Es publica l'oferta de treball de l'ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats?

 SI 

31

Es publica l'inventari general del patrimoni de l'Ajuntament?

 SI 

32

Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors amb tota la informació associada?

 SI 

33

Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors?

 SI 

34

Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions?

 SI 

35

Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se'n derivin, si és el cas?

 SI 

36

Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits? 

 SI 

2. Informació per a la participació

2.1 Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius?

37

 

Es publiquen notícies sobre les actuacions del dia a dia dels i les membres del govern relacionades amb la gestió?

 

 

38

 

Es publiquen notícies sobre les actuacions dels i les membres de l'oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern?

 

  

39

 

Es publica informació periodística sobre el desenvolupament del ple?

 

  

40

 

Es dona informació sobre la història del municipi?                                                                                                                                                                                     

  SI  

41

 

Es dona informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la diversitat social, activitats econòmiques, culturals?

SI

 

42

 

S'ofereix al web una agenda d'activitats municipals i ciutadanes?

SI

43

 

Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Institució?                                                                                       

SI

2.2. Quines eines s’ofereixen per a la participació ciutadana?

44

Es dona informació específica sobre el Reglament de Participació Ciutadana o altres normes al respecte?

 SI 

45

S'ofereix al web el directori d'entitats i associacions del municipi i/o el registre de grups d'interès, si és el cas?

 SI 

46

S'ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d'interès local?

 SI 

47

S'ofereix al web  els resultats de les consultes i/o de participació sobre temes actuals d'interès local?

SI

48

S'ofereix al web la Carta de Serveis i els compromisos davant la ciutadania?

 SI 

49

Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament?

 SI 

50

Es proporcionen al web els resultats de la gestió de la valoració dels serveis, de les queixes o suggeriments presentades?

 

51

Es facilita el dret d'accés a la informació pública?

 SI 

52

S'informa periòdicament de totes les peticions rebudes i les resolucions emeses referides a les sol·licituds de dret d'accés?

 

Darrera actualització: 11.05.2022 | 15:05
Darrera actualització: 11.05.2022 | 15:05