Indicadors InfoParticipa

   

El portal web de l’Ajuntament de Gurb ha aconseguit el segell Infoparticipa del 2019 a la qualitat i la transparència de la comunicació pública local, concedit per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el passat 21 de setembre de 2020.

A l’hora d’avaluar la qualitat i transparència de la informació que ofereixen els webs municipals, el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB té en compte 52 indicadors. Els criteris giren al voltant de que la informació sigui “veraç i objectiva, perquè es pugui conèixer l’actuació i el funcionament de l’Administració pública i exercir el control d’aquesta actuació”, que es difongui de manera constant i s’actualitzi, que sigui accessible i comprensible i que la seva consulta sigui àgil i ràpida.

El mapa InfoParticipa és una eina que valora la qualitat i transparència del web municipal. Impulsat pel LPCCP de la Universitat Autònoma de Barcelona des del 2012 per fomentar la transparència i la qualitat de la informació de les administracions locals.

A fi de facilitar l'accés a la informació que dóna contingut a cadascun dels 52 ítems que s'exigeixen en el que seria el Mapa de Transparència, adjuntem a continuació els links a cadascun d'ells.

1.Qui sòn els representants polítics?

1

Es dóna informació bàsica sobre l'alcalde o l'alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?

 SI 

2

Es dóna informació sobre l'alcalde o l'alcaldessa: biografia i/o currículum?

 SI 

3

Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: noms i cognoms, fotos i partit polític?

 SI 

4

Es dóna informació sobre els representants que formen part del govern: biografia i/o currículum?

 SI 

5

Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: noms i cognoms, fotos i partit polític?

 SI 

 

En aquesta legislatura no comptem amb cap representant que no formi part del govern. Es governa conjuntament amb els grups de CIU i ERC.

6

Es dóna informació sobre els representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum?

 SI 

 

 En aquesta legislatura no comptem amb cap representant que no formi part del govern. Es governa conjuntament amb els grups de CIU i ERC.

7

Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels representants polítics?

 SI 

8

Es publiquen les declaracions d'activitats i béns dels càrrecs electes?

 SI 

9

Es publica l'agenda institucional de l'alcalde o alcaldessa?

 SI 

10

Es publiquen al web dades de contacte dels membres del govern (correu electrònic, i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon?

 SI 

11

Es publiquen al web dades de contacte dels membres de l'oposició (correu electrònic, i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon?

 SI 

 

En aquesta legislatura no hi ha oposició. Es governa conjuntamnet CIU i ERC

2. Com gestionen els recursos col lectius?   

12

Es dóna informació sobre la composició d'aquests òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives?

 SI 

13

Es dóna informació sobre les competències i el calendari de treball d'aquests òrgans de govern?

 SI 

14

Es publica l'organigrama complet amb els noms i cognoms de les persones responsables i les seves funcions?

 SI 

15

Es publiquen les convocatòries amb les ordres del dia prèvies a la celebració dels Plens Municipals?

 SI 

16

Es publiquen les actes dels Plens Municipals?

 SI 

17

Es publiquen els acords complerts de la junta govern i/o les actes íntegres quan la junta de govern actuï en delegació del ple?

 SI 

 

L'Ajuntament de Gurb no ha constituït Junta de Govern atès que és un municipi de menys de 5.000 habitants.

18

Es dóna informació sobre el Pla de Govern (PG), el Pla d'Actuació Municipal (PAM) i/o el Pla estratègic?

 SI 

19

Es dóna informació sobre el Pla d'Ordenació Urbanística (POUM), Pla general d'ordenació (PGO) o altres normes de planificació urbanística, així com les seves modificacions puntuals?

 SI 

20

Es publiquen les Ordenances municipals, els Reglaments i/o altres disposicions de rellevància jurídica?

 SI 

3. Com gestionen els recursos col lectius econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?

21

Es publica el Pressupost de l'Ajuntament de l'any en curs i dels organismes autònoms i ens dependents en el cas d'existir?

 SI 

22

Es publica informació sobre l'execució trimestral del pressupost de l'any en curs?

 SI 

23

Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades?

 SI 

24

Es publica informació sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o el nivell d'endeutament?

 SI 

25

Es publica la liquidació dels pressupostos d'exercicis anteriors i/o el compte general?

 SI 

26

Es publica la relació de llocs de treball i les retribucions del personal laboral i funcionari de l'ajuntament, segons les categories?

 SI 

27

Es publica el llistat i les retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança, les seves funcions i el seu currículum?

 SI 

28

Es publica l'oferta de treball de l'ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats?

 SI 

29

Es publica l'inventari general del patrimoni de l'Ajuntament?

 SI 

30

Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors?

 SI 

31

Es publiquen les licitacions en curs i la composició de les meses de contractació?

 SI 

32

Es publiquen les Actes de les meses de contractació?

 SI 

33

Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats i les seves prórrogues, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades?

 SI 

34

Es publica la relació complerta de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes i la quantia econòmica?

 SI 

35

Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors?

 SI 

36

Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions?

 SI 

37

Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, els seu objecte i les obligacions econòmiques que se'n derivin, si és el cas?

 SI 

38

Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucions als mitjans de comunicació?

 SI 

4. Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos col·lectius?

39

Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres del govern relacionades amb la gestió del govern?

 SI 

40

Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres de l'oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern?

 SI 

 

 Els dos partits amb representació a l'Ajuntament de Gurb (CiU amb 6 regidors i ERC-AM amb 5 regidors) formen part de l'Equip de Govern. En conseqüència, no hi ha oposició pròpiament dita i, per tant, no aplica aquest ítem.

41

Es publica informació sobre el desenvolupament del Ple, les mocions presentades pels diferents grups polítics, el debat i els acords?

 SI 

42

Es dóna informació històrica sobre el municipi?

 SI 

43

Es dòna informació sobre la situació del municipi; dades del terme municipal, la població empadronada i la seva diversitat social, les activitats econòmiques, els equipaments culturals i d'oci?

 SI 

44

S'ofereix al web l'agenda d'activitats municipals i ciutadanes?

 SI 

45

Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Corporació, ja sigui tècnica o política?

 SI 

5. Quines eines ofereixen per a la participació ciutadana en el control democràtic?   

46

Es dóna informació al web del reglament de participació ciutadana o d'altres normes al respecte?

 SI 

47

Es dóna informació al web d'altres mecanismes o ens de participació que estiguin vigents com consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials, etc?

 SI 

 

A Gurb no hi ha establerts consells territorials, consells de ciutat o consells sectorials. La participació dels ciutadans per poder plantejar qualsevol tipus de queixa, consideració o consulta es fa mitjançant mecanismes informals o es pot fer a través de l'apartat de Participació Ciutadana que hi ha a la pàgina web.

48

Es publiquen les Actes de les reunions dels altres mecanismes o ens de participació esmentats en l'indicador 47?

 SI 

 

No es publiquen les actes de les reunions ja que a Gurb no hi ha establerts consells territorials, consells de ciutat o consells sectorials. 
La participació dels ciutadans per poder plantejar qualsevol tipus de queixa, consideració o consulta es fa mitjançant mecanismes informals o es pot fer a través de l'apartat de Participació Ciutadana que hi ha a la pàgina web (vegeu ítem 47).
En conseqüència, no aplica el compliment d'aquest ítem.

49

S'ofereix al web el directori d'entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d'interès, si és el cas?

 SI 

50

S'ofereix al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d'interès local?

 SI 

51

S'ofereix al web la relació dels serveis que es presten (Carta de serveis) i els compromisos davant la ciutadania?

 SI 

52

Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis, i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament?

 
Darrera actualització: 28.09.2020 | 11:06
Darrera actualització: 28.09.2020 | 11:06