Conveni interadministratiu de delegació comarcal entre el Consell Comarcal d'Osona i l'Ajuntament de Gurb

L'objecte del conveni és concretar en la delegació de l'exercici de les competències d'una part dels serveis de recollida i acollida d'animals domèstics abandonats o perduts (gossos i gats de companyia) que contempla el DL 2/2008, d'acord  amb el que s'enumera a continuació

Serveis delegats:
- Captura d’animals vius (a la via pública o dependències municipals)
- Recollida d’animals vius (a instal·lacions municipals o domicilis particulars en casos de comís,
sempre que hi hagi un l’acompanyament d’un representant de l’ordre públic que aixequi acta)
- Recuperació
- Acollida i custodià (excepte en casos de comís cautelar)
- Adopció.


Serveis complementaris prestats pel Consell Comarcal:
- Assessorament i suport tècnic en temes relacionats amb els animals de companyia
- Foment, promoció i cooperació en matèria de tinença responsable.
Servei optatiu subjecte a petició expressa i puntual per part de l’ajuntament
- Creació i manteniment de colònies controlades de gats de carrer.


L’ús del servei optatiu de creació i manteniment de colònies controlades de gats de carrer es farà
per petició expressa de l’ajuntament al Consell Comarcal i el seu cost, el qual estarà regulat per
ordenança fiscal del Consell, es comptabilitzarà a part de l’import del preu de delegació del servei
recollit en el present conveni.


L’exercici de les competències delegades s’efectuarà tal i com està recollit en el Reglament del
Servei, creat per la Comissió d’estudi per a la creació del Servei comarcal d’animals de companyia
abandonats o perduts.

Conveni signat  gener 2022.

Darrera actualització: 09.02.2022 | 13:56