OF14 Taxa Ús Instal·lacions Esportives i Culturals

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple en sessió celebrada a Gurb, el 25 d’Octubre de 2021, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2022 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Darrera actualització: 04.01.2022 | 11:38