OF19 Preu públic prestació del servei de promoció de l'autonomia

Aquesta Ordenança fiscal fou aprovada pel Ple, en sessió celebrada el dia 25 d’octubre de 2021 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

Darrera actualització: 04.01.2022 | 11:40