2023. Procés selectiu d'estabilització Agutzil_Cap de brigada AP

Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment per a l'accés, pel sistema de concurs, d'una plaça de personal funcionari, Agutzil-Cap de brigada,, grup de titulació AP, segons l'article 76 del Reial Decret 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'Empleat Públic, dotades amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent, inclosa a l'oferta pública de l'any 2022, publicada al DOGC i al BOP de Barcelona de data 24/05/2022, de conformitat amb les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública.

Darrera actualització: 27.02.2023 | 09:21