Resolucions d'alcaldia 2022

Relació de decrets aprovats durant l'any 2022, els quals consten a les actes dels plens corresponents:

 • 001_2022. Devolució d'aval X2019000196.
 • 002_2022. Deixar sense efecte comunicada d'obres X2021000634.
 • 003_2022. Interpretació de l'article 5 de l'Ordenança Fiscal  Núm. 1.
 • 004_2022. Incoació expedient vehicle abandonat Seat Ibiza.
 • 005_2022. Llicència d'obres X2021000570.
 • 006_2022. Aprovació nominatives Sant Joan de Déu i Hermanitas de los pobres.
 • 007_2022. Deixar sense efecte comunicació modificació substancial  X2021000491.
 • 008_2022. Aprovació remesa factures 1.
 • 009_2022. Deixar sense efecte comunicació ambiental X2021000152.
 • 010_2022. Aprovació addenda conveni ajut estudi banda ample.
 • 011_2022. Autorització ús pavelló municipal Futbol Sala FCA.
 • 012_2022. Adjudicació obra de reparació de flonjalls.
 • 013_2022. Autorització ús pavelló municipal Futbol Sala JCS.
 • 014_2022. Autorització ús pavelló municipal Futbol Sala RBV.
 • 015_2022. Devolució d'aval X2021000147.
 • 016_2022. Llicència d'obres X2021000621.
 • 017_2022. Assignació complement secretària accidental.
 • 018_2022. Aprovació remeses factures 2.
 • 019_2022. Llicència ocupació via pública Food truck Xurreria.
 • 020_2022. Declaració residu vehicle abandonat Volvo.
 • 021_2022. Aprovació remesa nòmines gener.
 • 022_2022. Llicència obres ampliació X2021000615.
 • 023_2022. Resolució definitiva concessió ajuts plaques solars X2021000423_476_582_490.
 • 024_2022. Llicència d'obres X2021000639.
 • 025_2022. Aprovació remesa nominatives 4
 • 026_2022. Pròrroga llicència obres X2019000042.
 • 027_2022. Cessió ús pavelló municipal JAE.
 • 028_2022. Atorgament targeta aparcament C.B.I.
 • 029_2022. Devolució aval obres X2021000512.
 • 030_2022. Cessió ús pavelló municipal JEJ.
 • 031_2022. Aprovació remesa factures 5.
 • 032_2022. Cessió ús pavelló municipal RCC.
 • 033_2022. Adjudicació contracte menor vehicle nou brigada.
 • 034_2022. Adjudicació contracte menor màquina tallagespa.
 • 035_2022. Ocupació via pública Food truck Xurreria.
 • 036_2022. Convocatòria Ple de febrer.
 • 037_2022. Permís Raig hípic Vic Osona.
 • 038_2022. Permís Raid hípic Mercat del Ram.
 • 039_2022. Devolució aval obres X2021000036.
 • 040_2022. Aprovació bases i convocatòria selecció personal brigada.
 • 041_2022. Deixar sense efecte comunicada ambiental X2022000056.
 • 042_2022. Cessió ús pavelló municipal CM.
 • 043_2022. Canvi de titularitat activitat X2021000499. 
 • 044_2022. Concessió dret ús funerari columbari 4 Cementiri de Gurb.
 • 045_2022. Aprovació triennis ERM. 
 • 046_2022. Devolució aval obres X20210000285.
 • 047_2022. Deixar sense efecte comunicada ambiental per requeriment urbanístic X2022000021.
 • 048_2022. Aprovació remesa factures 6. 
 • 049_2022. Adjudicació PPI 2022.
 • 050_2022. Cessió ús pavelló municipal JCC.
 • 051_2022. Ocupació via pública Food truck_març 
 • 052_2022. Aprovació al.legacions carril bici Vic
 • 053_2022. Baixa definitiva padró municipal habitants Exp 539/21.
 • 054_2022. Resolució definitiva subvenció plaques solars X2021000025.
 • 055_2022. Concessió targeta aparcament persones amb discapacitat MMG
 • 056_2022. Concessió targeta aparcament persones amb discapacitat MCP.
 • 057_2022. Venda de roses Sant Jordi 2022. 
 • 058_2022. Incoació procediment sancionador urbanístic X2021000067. 
 • 059_2022. Llicència d'obres X2021000266.
 • 060_2022. Destrucció objectes perduts.
 • 061_2022. Aprovació remesa nòmines 02 febrer.
 • 062_2022. Aprovació remesa nominatives 8.
 • 063_2022. Aprovació remesa factures 8. 
 • 064_2022. Devolució d'aval obres X2021000266.
 • 065_2022. Designació de direcció d'obra, direcció d'execució d'obra i coordinació de seguretat i salut obra carril bici carrer Sant Roc i carrer Sant Fruitós. 
 • 066_2022. Aprovació conveni sistema central d'adquisicions Generalitat de Catalunya.
 • 067_2022. Devolució avals lloguer El Femer febrer. 
 • 068_2022. Adjudicació contracte menor auditoria.
 • 069_2022. Cessió ús pavelló municipal FJAB.
 • 070_2022. Autorització cursa solidària dia internacional de la dona Jaume Callís.
 • 071_2022. Canvi titularitat explotació ramadera X2016000250.
 • 072_2022. Aprovació conveni càmeres videovigilància AJ VIC_AJ GURB.
 • 073_2022. Aprovació MC 2_2022 incorporació de romanents.
 • 074_2022. Concessió canvi de nom nínxol 154 Cementiri de Gurb.
 • 075_2022. Resolució definitiva MD.M.
 • 076_2022. Aprovació certificació 1 i 2 Obra endegament Rec Romeu.
 • 077_2022. Rectificació  Dec 043_2022.
 • 078_2022. Aprovació adhesió convocatòria ajuts menjador llibres i material escolar.
 • 079_2022. Convocatòria al Ple de març.
 • 080_2022. Aprovació certificació 1 obra vorades gual carrer Canigó.
 • 081_2022. Llicència d'obres X2022000152.
 • 082_2022. Declaració desert procés selectiu peó brigada. 
 • 083_2022. Aprovació remesa factures 9.
 • 084_2022. Devolució d'aval obres X2021000102.
 • 085_2022. Concessió targeta aparcament PRV.
 • 086_2022. Aprovació liquidació pressupost 2021.
 • 087_2022. Error plantilla en blanc.
 • 088_2022. Autorització per l'ús de la zona esportiva de La Cabra. 
 • 089_2022. Aprovació reconeixement trienni.
 • 090_2022. Aprovació remesa factures 10.
 • 091_2022. Llicència ocupació via pública Food truck Coraline.
 • 092_2022. Llicència ocupació via pública Food truck Xurreria.
 • 093_2022. Finalització procediment sancionador urbanístic X2021000067.
 • 094_2022. Llicència d'obres X2022000101.
 • 095_2022. Aprovació remesa nòmines 03.
 • 096_2022. Inscripció registre entitats Associació musical de Gurb.
 • 097_2022. Inscripció registre entitats CPA Patinatge. 
 • 098_2022. Inscripció registre entitats AFA Les Escoles.
 • 099_2022. Devolució aval obres X2021000622.
 • 100_2022. Devolució aval obres X2021000103.
 • 101_2022. Devolució aval d'obres X2021000080.
 • 102_2022. Decret error.
 • 103_2022. Llicència obres X2020000038.
 • 104_2022. Llicència obres X2021000607.
 • 105_2022. Llicència d'obres X2021000085. 
 • 106_2022. Ampliació llicència d'obres X2021000469.
 • 107_2022. Llicència d'obres X2021000107.
 • 108_2022. Aprovació remesa factures 14. 
 • 109_2022. Devolució avals lloguer Femer.
 • 110_2022. Ocupació via pública Food truck.
 • 111_2022. Aprovació remesa nominatives15.
 • 112_2022. Contractació monitors de lleure.
 • 113_2022. Llicència d'ús privatiu temporal venda de roses Sant Jordi 2022. 
 • 114_2022. Aprovació conveni amb la Federació Catalan de Patinatge.
 • 115_2022. Aprovació bases 2 i nova convocatòria brigada.
 • 116_2022. Concessió targeta parcament JTC. 
 • 117_2022. Devolució d'aval obres X2020000167.
 • 118_2022. Sol.licitud nova comissió de serveis Secretaria Intervenció.
 • 119_2022. Convocatòria al Ple abril.
 • 120_2022. Inici expedient licitació Skateparc.
 • 121_2022. Rectificació llicència d'obres X2021000107.
 • 122_2022. Permís 9A Marxa cicloturista JUFRÉ RIUPRIMER 2022.
 • 123_2022. Permís IV Critèrium Clàssic Montmeló.
 • 124_2022. Devolució d'aval obres X2021000334.
 • 125_2022. Devolució d'aval obres X2021000081.
 • 126_2022. Llicència ocupació via pública Food truck.
 • 127_2022. Llicència parcel·lació X2022000158.
 • 128_2022. Desistiment licitació Skateparc.
 • 129_2022. Rectificació error decret DNI.
 • 130_2022. Permís Marathon CUP Turons. 
 • 131_2022. Permís Ultrabike Pro Oficial. 
 • 132_2022. Resolució recurs JB.
 • 133_2022. Convocatòria eficiència energètica 2022.
 • 134_2022. Convocatòria plaques solars fotovoltaiques 2022. 
 • 135_2022. Devolució d'aval obres X2021000482.
 • 136_2022. Llicència ocupació via pública autocaravanes 1_2 d'octubre 2022.
 • 137_2022. Convocatòria subvencions plaques solars fotovoltaiques (Castellà).
 • 138_2022. Convocatòria subvencions eficiència energètica (castellà).
 • 139_2022. Llicència conducció i tinença animals potencialment perillosos X2022000239.
 • 140_2022. Llicència tinença i conducció animals potencialment perillosos X2022000238.
 • 141_2022. Llicència obres X2022000160.
 • 142_2022. Aprovació certificació 3 obres endegament Rec Romeu.
 • 143_2022. Inscripció registre entitats Club Atlètic La Cabra. 
 • 144_2022. Inscripció registre entitats AFA Escola bressol La Quitxalla.
 • 145_2022. Concessió targeta aparcament MCG.
 • 146_2022. Contractació licitació skateparc.
 • 147_2022. Aprovació remesa factures 16 
 • 148_2022. Permís Ocisport E-bike 
 • 149_2022. Devolució d'aval X2021000532.
 • 150_2022. Acceptació subvenció pla ocupació 2022.
 • 151_2022. Devolució d'aval obres X2021000536.
 • 152_2022. Consulta prèvia modificació NNSS Parcs solars fotovoltaics.
 • 153_2022. Acceptació recurs tècnic delegat protecció de dades.
 • 154_2022. Rectificació Dec10_2022.
 • 155_2022. Comunicació d'obres col·locació gespa sintètica. 
 • 156_2022. Aprovació gratificacions quilometratge nòmina abril.
 • 157_2022. Devolució aval obres X2021000602.
 • 158_2022. Aprovació nòmines abril.
 • 159_2022. Llistat admesos i exclosos peons brigada municipal.
 • 160_2022. Canvi de nom activitat de restaurant X2022000145.
 • 161_2022. Devolució aval lloguer El Femer.
 • 162_2022. Ocupació via pública contenidors obres.
 • 163_2022. Inici licitació pista exterior zona esportiva.
 • 164_2022. Aprovació remesa 18 nominatives.
 • 165_2022. Audiència caducitat planta de formigó.
 • 166_2022. Inici licitació pista exterior zona esportiva.
 • 167_2022. Contractació 2 peons de brigada municipal.
 • 168_2022. Devolució aval obres X2020000352. 
 • 169_2022. Deixar sense efecte canvi no substancial activitat X2021000153.
 • 170_2022. Convocatòria al Ple de Maig.
 • 171_2022. Aprovació taxa ACA Ca l'Arques.
 • 172_2022. Aprovació certificació compactadors La Cabra.
 • 173_2022. Acord d'inadmissió de reclamació de responsabilitat patrimonial.
 • 174_2022. Error ampliació borsa treball monitors i obertura de nova convocatòria.
 • 175_2022. Llicència d'obres X2021000522.
 • 176_2022. Aprovació remesa factures.
 • 177_2022. Nova convocatòria i aprovació de bases monitors.
 • 178_2022. Aprovació MC 06_2022.
 • 179_2022. Inscripció registre entitats AFA Institut de Gurb
 • 180_2022. Aprovació bases i convocatòria proves selectives plaça Enginyer municipal. 
 • 181_2022. Ocupació via pública Food Truck gelats.
 • 182_2022. Aprovació reconeixement trienis JCS i MRP.
 • 183_2022. Alcaldia aprovació licitació_Plecs accessos institut.
 • 184_2022. Aprovació oferta ocupació pública estabilització.
 • 185_2022. Llicència obres X2022000068.
 • 186_2022. Llicència ocupació via pública food truck Coraline.
 • 187_2022. Aprovació convenis subvencions nominatives 2022.
 • 188_2022. Llicència obres X2022000242.
 • 189_2022. Llicència obres X2022000099.
 • 190_2022. Llicència obres X2022000097.
 • 191_2022. Baixa activitat Exp 019_2008.
 • 192_2022. Canvi de titularitat nínxol 118 del Cementiri de Gurb.
 • 193_2022. Devolució d'aval obres X2021000475.
 • 194_2022. Llicència d'obres X2022000198.
 • 195_2022. Baixa activitat R.F.D Exp 042_2006.
 • 196_2022.  Aprovació remesa factures 20.
 • 197_2022. Llistat admesos i inclosos selecció monitors.
 • 198_2022. Aprovació remesa nòmines.
 • 199_2022. Concessió dret ús funerari nínxol 278.
 • 200_2022. Ocupació de la via pública X2022000312.
 • 201_2022. Conformitat acumulació secretaria interventora Ajuntament Sant Bartomeu.
 • 202_2022. Aprovació remesa 24 nominatives.
 • 203_2022. Concessió canvi de titularitat nínxol 92 cementiri Gurb.
 • 204_2022. Llicència d'obres X2022000079.
 • 205_2022. Devolució d'aval obres X2022000095.
 • 206_2022. Llicència ocupació via pública X2022000038.
 • 207_2022. Llicència d'obres X2022000141.
 • 208_2022. Deixar sense efecte comunicació canvi de titularitat X2022000251.
 • 209_2022. Llicència d'obres X2022000230.
 • 210_2022. Canvi de titularitat activitat X2022000323.
 • 211_2022. Llicència de segregació i parcel·lació X2022000217.
 • 212_2022. Devolució d'aval lloguer El Femer (maig).
 • 213_2022. Devolució d'aval obres X2020000328.
 • 214_2022. Devolució d'aval obres X2021000441.
 • 215_2022. Devolució d'aval obres X2020000114.
 • 216_2022. Aprovació plecs i inici licitació serveis bustiatge.
 • 217_2022. Permís cronoescalada solidària a la Creu de Gurb.
 • 218_2022. Llicència d'obres X2022000318.
 • 219_2022. Adjudicació contracte menor obra rases av Olímpia i prolongació carrer Antoni Vilar.
 • 220_2022. Rectificació decret Núm. 181_2022.
 • 221_2022. Llicència ocupació vis pública Avinguda Prixana.
 • 222_2022. Aprovació remesa 25.
 • 223_2022. Devolució d'aval obres X2021000606.
 • 224_2022. Aprovació pagaments premis Concurs Literari. 
 • 225_2022. Adjudicació contractació obres millora pista exterior a la zona esportiva de Gurb.
 • 226_2022. Aprovació certificació 1 obra carril bici del carrer Sant Roc. 
 • 227_2022. Adjudicació contracte menor enjardinament rotonda de l'Esperança. 
 • 228_2022. Aprovació certificació 1 obra PPI 2022.
 • 229_2022. Llistat provisional admesos i exclosos i constitució tribunal per la selecció d'Enginyer municipal.
 • 230_2022. Convocatòria al Ple de juny .
 • 231_2022. Aprovació remesa nòmines 06 paga extra.
 • 232_2022. Adjudicació conjunta obres parc de patinatge.
 • 233_2022. Aprovació contractació monitors Casal d'Estiu.
 • 234_2022. Aprovació convenis subvencions nominatives 2022.
 • 235_2022. Aprovació remesa factures 27.
 • 236_2022. Adjudicació licitació obra accessos institut.
 • 237_2022. Deixar sense efecte activitat comunicada X2022000428.
 • 238_2022. Aprovació remeses nòmines 06 juny.
 • 239_2022. Aprovació padró taxa cementiri 2022.
 • 240_2022. Designació direcció d'obra, direcció d'execució d'obra i coordinació de seguretat i salut millora de la pista exterior zona esportiva.
 • 241_2022. Inscripció registre entitats Consell de Joventut.
 • 242_2022. Aprovació gratificacions quilometratge nòmines juny.
 • 243_2022. Adjudicació contracte menor Casal d'Estiu 2022.
 • 244_2022. Llicència d'obres X2021000328.
 • 245_2022. Llicència d'obres X2022000293.
 • 246_2022. Llista definitiva admesos i exclosos i dates proves del procés selectiu d'Enginyer municipal de Gurb.
 • 247_2022. Llicència obres X2022000300.
 • 248_2022. Llicència obres X2022000224.
 • 249_2022. Aprovació remesa 31 nominatives.
 • 250_2022. Devolució aval elevadors.
 • 251_2022. Aprovació remesa factures 32.
 • 252_2022. Llicència obres X2022000417.
 • 253_2022. Convocatòria Ple juliol.
 • 254_2022. Inici licitació gespa artificial camp de Futbol Gurb.
 • 255_2022. Adjudicació licitació servei bustiatge.
 • 256_2022. Llicència d'obres X2022000416.
 • 257_2022. Llicència d'obres X2022000353.
 • 258_2022. Aprovació gratificacions nòmines juliol.
 • 259_2022. Designació direcció d'obra, direcció execució d'obra i coordinació de seguretat i salut obra accessos institut.
 • 260_2022. Aprovació inici licitació arrendament nau brigada.
 • 261_2022. Devolució aval obres X2022000312.
 • 262_2022. Llicència ocupació zona equipaments.
 • 263_2022. Caducitat de llicència ambiental per inactivitat.
 • 264_2022. Ordre del dia Ple extraordinari juliol.
 • 265_2022. Aprovació remesa factures 33.
 • 266_2022. Llicència d'obres habitatge carrer Clàudia.
 • 267_2022. Aprovació remesa nòmines 07 juliol 2022.
 • 269_2022. Llicència de segregació i agregació X2021000244.
 • 270_2022. Declaració innecessarietat de llicència de segregació.
 • 271_2022. Llicència d'obres X2022000415.
 • 272_2022. Incoació baixa ofici padró R.EL G. 
 • 273_2022. Llicència ocupació via pública Food Truck Carlavana.
 • 274_2022. Llicència d'obres X2022000414.
 • 275_2022. Aprovació conveni Xarxa Rescat.
 • 276_2022. Aprovació inicial Estatuts i bases actuació JC Sector D El Soler.
 • 277_2022.Llicència d'obres X2022000409.
 • 278_2022. Llicència d'obres X2022000373.
 • 279_2022. Nomenament tinents d'alcalde vacances alcaldia.
 • 280_2022. Llicència d'obres X2021000386.
 • 281_2022. Llicència obres X2022000359.
 • 282_2022. Aprovació gratificacions nòmines agost.
 • 283_2022. Llicència d'obres X2022000196.
 • 284_2022. Modificació llicència d'obres x2022000141.
 • 285_2022. Requeriment neteja parcel.la Olivera 14.
 • 286_2022. Llicència d'obres X2022000286.
 • 287_2022. Deixar sense efecte activitat comunicada X2022000270.
 • 288_2022. Mesures sequera fase d'alerta.
 • 289_2022. Devolució d'aval obres X2020000397.
 • 290_2022. Llicència d'obres instal·lació solar.
 • 291_2022. Llicència d'obres plaques solars.
 • 292_2022. Llicència d'obres X2022000469.
 • 293_2022. Adjudicació contracte arrendament nau brigada.
 • 294_2022. Baixa ofici padró habitants incoació.
 • 295_2022. Incoació expedient reclamació responsabilitat patrimonial. 
 • 296_2022. Permís V cursa EAP Vic El Remei. 
 • 297_2022. Trobada de cotxes clàssics i esportius tram A a tram 8 octubre.
 • 298_2022. Adjudicació contracte substitució gespa camp de futbol.
 • 299_2022. Aprovació remesa nòmines 08 agost.
 • 300_2022. Devolució d'aval lloguer El Femer juliol i agost.
 • 301_2022. Nomenament provació adhesió ajuts esportius i extraescolars infants 3 a 16 anys.
 • 303_2022. Designació seguretat i salut obra de substitució de la gespa artificial camp de futbol Gurb.
 • 304_2022. Aprovació certificació 2 obres implementació carril bici carrer Sant Roc i Sant Fruitós.
 • 305_2022. Aprovació remesa 37 nominatives.
 • 306_2022. Aprovació remesa factures 36.
 • 307_2022. Aprovació estatuts i bases JC sector D. 
 • 308_2022. Aprovació concessió dret funerari nínxol 279 cementiri de Gurb.
 • 309_2022. Devolució d'aval llicència obres X2015000012.
 • 310_2022. Aprovació certificació 1 obres millora pista exterior zona esportiva.
 • 311_2022. Aprovació trienis MTD.
 • 312_2022. Devolució d'aval llicència d'obres X2020000160.
 • 313_2022. Aprovació remesa factures 39.
 • 314_2022. Aprovació certificació 2 obres millora pista exterior zona esportiva.
 • 315_2022. Devolució d'aval llicència d'obres X2022000456.
 • 316_2022. Convocatòria al Ple de setembre.
 • 317_2022. Permís campionat d'Europa junior i mundial de joves cavalls CEI2* 120KM 
 • 318_2022. Devolució d'aval llicència d'obres X2021000405.
 • 319_2022. Complement productivitat Enginyer municipal.
 • 320_2022. Concessió targeta aparcament JDCD
 • 321_2022. Incoació trasllat de vehicle 1628CSJ
 • 322_2022. Devolució ICIO i aval llicència obres X2018000236.
 • 323_2022. Aprovació sol·licitud subvenció Escola de música 2020_2021.
 • 324_2022. Rectificació decret 219_2022.
 • 325_2022. Al·legacions proposta de resolució revocació ACA Rec Romeu.
 • 326_2022. Permís cursa familiar Holly 9 d'octubre.
 • 327_2022. Permís pas 19 Edició Rally Costa Brva històric.
 • 328_2022. Rectificació Decret 297/2022.
 • 329_2022. Aprovació remesa nòmines 09 setembre.
 • 330_2022. Consulta prèvia aprovació ordenança subvencions.
 • 331_2022. Llicència ocupació via pública X2022000565.
 • 332_2022. Llicència activitat extraordinària Welding_Battlle_Cefosol.
 • 333_2022. Llicència ocupació via pública activitat Welding Battle_Cefosol.
 • 334_2022. Aprovació remesa factures 42.
 • 335_2022. Devolució d'aval obres X2022000593.
 • 336_2022. Concessió targeta aparcament CNR.
 • 337_2022. Concessió targeta aparcament MFFG.
 • 338_2022. Deixar sense efecte dec 326_2022 Festa Holly.
 • 339_2022. Baixa ofici padró habitants R.EL.G.
 • 340_2022. Baixa ofici padró habitants RA.C.P
 • 341_2022. Aprovació MC09_2022 suplement crèdits majors ingressos.
 • 342_2022. Aprovació remesa nominatives 43.
 • 343_2022. Adjudicació contracte menor manteniment lleres 2022.
 • 344_2022. Canvi de titularitat explotació ramadera X2022000037.
 • 345_2022. Llicència obres X2022000441.
 • 346_2022. Aprovació certificació 1 obres  accés institut.
 • 347_2022. Inscripció registre entitats Associació Carrer Clàudia. 
 • 348_2022. Acceptació subvenció prevenció incendis forestals PPI 2023.
 • 349_2022. Rectificació decret 329_2022 aprovació remesa nomines 09.
 • 350_2022. Convocatòria al Ple d'octubre.
 • 351_2022. Llicència ocupació via pública X2022000177.
 • 352_2022. Esmena requeriment programa DUS 5000.
 • 353_2022. Aprovació remesa factures.
 • 354_2022. Aprovació millora camins rurals.
 • 355_2022. Adjudicació contracte menor remolc escenari.
 • 356_2022. Subvenció nominativa UE Gurb M.M.
 • 357_2022. Aprovació remesa factures Endesa.
 • 358_2022. Canvi de titularitat nínxol 10 Cementiri de Vesoella.
 • 359_2022. Deixar sense efecte complement de productivitat.
 • 360_2022. Adjudicació contracte concert Festa Major.
 • 361_2022. Aprovació remesa nòmines octubre.
 • 362_2022. Devolució d'aval llicència urbanística.
 • 363_2022. Devolució d'avals lloguer El Femer.
 • 364-2022. Comunicació d'obres manteniment habitatge.
 • 365_2022. Ocupació de la via pública zona verda.
 • 366_2022. Ocupació de la via pública venda castanyes.
 • 367_2022. Llicència urbanística obres manteniment façana,
 • 368_2022. Baixa definitiva padró d'habitants.
 • 369_2022. Registre sanitari municipal per canvi de titularitat.
 • 370_2022. Aprovació remesa de factures 47.
 • 371_2022. Aprovació certificació 1 obres gespa camo de futbol.
 • 372_2022. Adjudicació contracte menor obres millora de la xarxa de camins.
 • 373_2022. Nomenament direcció i coordinació seguretat i salut obra camins.
 • 374_2022. Aprovació certificació 3 obres millora pista esportiva.
 • 375_2022. Aprovació certificació 1 obra Skateparc.
 • 376_2022. Aprovació conveni UVIC  2022_2023.
 • 377_2022. Aprovació canvi de titularitat nínxol 61 cementiri de Gurb.
 • 378_2022. Llicència d'ocupació de la via pública X2022000680.
 • 379_2022. Ordre del dia del Ple de novembre.
 • 380_2022. Resolució RPR Aprovació DEF Estatuts i bases El Soler 2.
 • 381_2022. Aprovació del Pla de seguretat i salut de l'obra Millora de la xarxa de camins de Gurb.
 • 382_2022. Aprovació remesa factures 48. 
 • 383_2022. Ocupació de la via pública food truck xurreria. 
 • 384_2022. X2022000627 Llicència d'obres canvi de finestres.
 • 385_2022. X2022000313 Llicència urbanística manteniment masia.
 • 386_2022. Devolució d'aval  X2022000413.
 • 387_2022. Devolució d'aval X2021000579.
 • 388_2022. X2022000457 Llicència urbanística obres manteniment coberta.
 • 389_2022. X2022000640 Llicència urbanística obres coberta.
 • 390_2022. Adjudicació contracte menor millora sonorització del teatre.
 • 391_2022. Adjudicació contracte menor adaptació sala de ioga.
 • 392_2022. Adjudicació obra i nomenament do i coord reordenació accessos Escola i Llar d'infants.
 • 393_2022. Concessió targetes d'armes.
 • 394_2022. X2022000639 Llicència urbanística manteniment coberta.
 • 395_2022. X2022000552 Llicència urbanística obertura de rasa.
 • 396_2022. Aprovació remesa nòmines novembre.
 • 397_2022. Aprovació conveni de col·laboració amb el Coo_Programa treball i formació 2022.
 • 398_2022. Aprovació reconeixement triennis.
 • 399_2022. Adjudicació assessorament llicència X2022000708.
 • 400_2022. Aprovació de conveni subvenció nominativa.
 • 401_2022. Aprovació remesa factures 51.
 • 402_2022. Aprovació plecs i inici de contractació licitació enllumenat Gurb.
 • 403_2022. Aprovació certif 2  obra accessos institut.
 • 404_2022. Devolució d'aval X2020000300.
 • 405_2022. Devolució d'avals lloguer El Femer_Novembre.
 • 406_2022. Llicència urbanística Exp X2021000572.
 • 407_2022. Esmena convocatòria subvencions plaques solars.
 • 408_2022. Consulta prèvia aprovació Ordenança tarifes aigua.
 • 409_2022. Registre sanitari municipal X2022000713.
 • 410_2022. Aprovació gratificacions i dietes nòmina desembre.
 • 411_2022. Aprovació reconeixement trieni.
 • 412_2022. Modificació convocatòria plaques solars.
 • 413_2022. Adjudicació obra escomesa gas institut X2022000710
 • 414_2022. Aprovació remesa factures 53 i factures Endesa.
 • 415_2022. Inici procediment de requeriment d'esmenes X2022000713.
 • 416_2022. Subvenció associació musical de Gurb.
 • 417_2022. Aprovació modificació contracte i certificació 2 X2022000125
 • 418_2022. Convocatòria Ple ordinari desembre 2022.
 • 419_2022. Contractació administrativa Punt Jove reservat discapacitat.
 • 420_2022. Aprovació conveni Fundació Sant Tomas:Eina.
 • 421_2022. Aprovació remesa nòmines Desembre paga extra.
 • 422_2022. Concessió targeta aparcament JPR.
 • 423_2022. Devolució d'aval.
 • 424_2022. Contractació aux administrativa Punt Jove, torn reservat a discapacitats.
 • 425_2022. Aprovació de bases i convocatòria procés selectiu Peó brigada.
 • 426_2022. Aprovació bases i convocatòria procés selectiu conserge.
 • 427_2022. Aprovació bases i convocatòria procés selectiu Brigada Equipaments.
 • 428_2022. Aprovació bases i convocatòria procés selectiu Peó jardineria.
 • 429_2022. Aprovació bases i convocatòria procés selectiu agutzil_Cap de brigada.
 • 430_2022. Concessió targeta aparcament JAC.
 • 431_2022. Aprovació bases i convocatòria Auxiliar administratiu/va.
 • 432_2022. Aprovació bases i convocatòria Auxiliar administratiu/va Serveis generals.
 • 433_2022. Aprovació bases i convocatòria Auxiliar administratiu/va Àrea tècnica.
 • 434_2022. Aprovació bases i convocatòria procés selectiu Arquitecte/a tècnic/a.
 • 435_2022. Adjudicació licitació enllumenat Gurb.
 • 436_2022. Llicència urbanística obertura rasa.
 • 437_2022. Aprovació remesa factures 56.
 • 438_2022. Aprovació contractació monitors casal de Nadal.
 • 439_2022. Aprovació remesa nòmines desembre 2022.
 • 440_2022. Aprovació remesa nominatives 58.
 • 441_2022. Sol.licitud subvenció Punt de recàrrega vehicles elèctrics.
Darrera actualització: 7.02.2023 | 15:14