2023. Procés selectiu Tècnic/a d'Administració General (TAG)

És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per a cobrir la plaça de TAG municipal, funcionari/ària de carrera, escala d'Administració General, subescala tècnica, grup A1, mitjançant concurs-oposició.

Darrera actualització: 17.02.2023 | 14:50