Noves mesures i restriccions territorials COVID-19

Divendres, 30 d'octubre de 2020 a les 00:00

Us detallem la Resolució de 29 d'octubre que prorroga i modifica les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Queda restringida l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats, que es produeixin per algun dels motius següents:

 1. Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.
 2. Compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
 3. Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d'educació infantil.
 4. Retorn al lloc de residència habitual o familiar.
 5. Assistència i cura a persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
 6. Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs.
 7. Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.
 8. Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.
 9. Realització d'exàmens o proves oficials inajornables.
 10. A causa de força major o situació de necessitat.
 11. Qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa, degudament acreditada.

Des de les 6.00 hores de divendres fins a les 6.00 hores de dilluns, queda limitada l'entrada i sortida de persones de cada terme municipal, amb les excepcions previstes en el punt anterior.

S'exceptuen d'aquesta restricció els desplaçaments, dins la mateixa comarca, motivats per la visita als cementiris els dies 31 d'octubre i 1 de novembre.

S'exceptuen d'aquesta restricció les activitats esportives individuals a l'aire lliure entre municipis limítrofs.

Es permeten els desplaçaments per al desenvolupament de les competicions esportives autoritzades.

Desplaçaments personals

Es recomana que els desplaçaments fora del domicili es limitin en la mesura del possible, així com la circulació per les vies d'ús públic, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents; les mesures essencials de distanciament, higiene i protecció a través de mascareta, i una estratègia de desplaçaments basada en les “bombolles de convivència” o la “bombolla ampliada”, la qual cosa afavoreix una sociabilitat i un suport adaptats al moment epidèmic actual.

El concepte de bombolla fa referència a un grup de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat.

Mesures de prevenció i higiene en centres de treball

S'obliga els titulars dels centres de treball, públics i privats, a limitar al màxim la mobilitat laboral de persones treballadores, adoptant les mesures organitzatives i tècniques necessàries per fer-ho possible. A aquest efecte, han d'implementar treball a distància o teletreball, llevat quan és impossible desenvolupar l'activitat laboral a distància o bé quan no es disposa acreditadament dels mitjans per fer-ho.

Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de 6 persones, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència”, tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic.

En les reunions que concentrin fins a 6 persones en espais públics no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes. S'exceptuen de la prohibició de consum d'aliments i begudes en espais púbics els àpats que es puguin fer a l'aire lliure en les sortides escolars i en l'àmbit de les activitats d'intervenció socioeducativa.

Aquesta limitació no és aplicable al dret de manifestació i de participació política.

Empreses de serveis i comerç minorista

Les empreses no poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, sanitari, social o sociosanitari. Queden exclosos d'aquesta previsió els serveis de perruqueria, els quals poden oferir, únicament, les activitats relacionades amb la higiene del cabell.

Se suspèn l'obertura al públic dels centres comercials i recintes comercials.

L'obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes detallistes queda condicionada a:

 1. Que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 800 metres quadrats.
 2. Que se'n redueixi al 30% l'aforament permès per llicència o autorització de l'activitat.
 3. En el cas d'establiments i locals comercials amb una superfície de venda de més de 800 metres quadrats, que acotin l'espai d'obertura al públic a l'esmentada superfície, i redueixin al 30% de l'aforament total permès per llicència o autorització de l'activitat que correspongui a aquesta superfície.

Els establiments comercials minoristes d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, serveis essencials, farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres de veterinària, concessionaris d'automòbil i centres de jardineria poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície.

Es poden establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o via internet, sempre que garanteixin una recollida esglaonada que eviti aglomeracions a l'interior del local o en el seu accés, i també sistemes de repartiment a domicili.

Actes religiosos i cerimònies civils

Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, han de limitar l'assistència al 30% de l'aforament.

Ús del transport públic

El transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100% encara que es produeixi una disminució de la demanda. Se'n pot ajustar l'oferta en horari nocturn i caps de setmana, en funció de l'evolució de la demanda. L'oferta d'hora punta s'ha de mantenir entre les 6:00 hores i les 9.00 hores dels dies laborables.

Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives

Se suspèn l'obertura al públic de les activitats culturals d'arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes, auditoris o similars, tant en recintes tancats com a l'aire lliure, en els espais especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, dels establiments amb llicència per a l'exercici de les activitats recreatives musicals de cafè teatre, cafè concert i sales de concert.

Els arxius, museus, sales d'exposicions, galeries d'art, i centres de creació i arts visuals romanen oberts i limiten l'aforament al 33% de l'autoritzat. En cap cas, en aquests espais es poden organitzar altres activitats culturals amb assistència de públic.

L'accés a les biblioteques es limita a la recollida i lliurament de documents reservats per al préstec.

Se suspèn l'obertura al públic de les instal·lacions i els equipaments esportius, a excepció dels centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública com privada, així com de les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d'acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.

S'estableix l'ajornament de totes les competicions esportives previstes per ser realitzades a Catalunya durant el període de vigència d'aquesta Resolució, a excepció de les competicions oficials d'àmbit estatal, internacional i professionals que s'han de celebrar sense assistència de públic.

Se suspèn l'obertura al públic dels parcs i fires d'atraccions, incloent-hi tot tipus d'estructures no permanents desmuntables. Així mateix, es prohibeix l'obertura d'establiments d'activitats lúdiques infantils privades en espais tancats.

Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden romandre oberts seguint les pautes d'ús i manteniment màxim fins les 20 hores.

Activitats relacionades amb el joc

Se suspèn l'obertura al públic d'activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo.

Activitats d'hoteleria i restauració

Se suspèn l'obertura al públic dels serveis de restauració en tot tipus de locals i establiments. Els serveis de restauració es poden continuar prestant exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment.

En el cas de l'activitat de prestació de serveis de restauració a domicili, aquesta es pot prestar en la franja compresa entre les 06.00 hores i les 23.00 hores.

Resten exclosos d'aquesta suspensió:

 • Els restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que poden romandre oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients, sense perjudici que també puguin prestar serveis de lliurament a domicili o recollida a l'establiment.
 • Els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent-hi les activitats de lleure infantil i juvenil, els menjadors escolars i els serveis de menjador de caràcter social.
 • Altres serveis de restauració de centres de formació no inclosos en el paràgraf anterior i els serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores.

En les àrees de servei d'autopistes i altres vies, les activitats de restauració es poden prestar exclusivament mitjançant serveis de lliurament al mateix establiment.

Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts)

S'han de dur a terme d'acord amb els corresponents plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT i la normativa relacionada, aplicant rigorosament les mesures de prevenció i protecció de la salut. Els centres educatius han d'aplicar les mesures d'ensenyament previstes als seus plans d'organització del curs 2020-2021 per tal de reduir l'assistència presencial d'alumnat d'estudis postobligatoris.

Se suspenen les activitats de lleure infantil i juvenil, l'esport escolar i les activitats extraescolars que es realitzen fora de l'horari lectiu habitual dins o fora del centre educatiu amb un propòsit educatiu o formatiu, En queden exceptuades les activitats extraescolars organitzades o promogudes pels centres educatius, les seves associacions de mares i pares d'alumnes o les seves seccions esportives, així com per les associacions esportives escolars o figures anàlogues, com les entitats esportives legalment previstes, i que estiguin previstes en les respectives programacions generals anuals, quan aquestes es realitzin en el centre educatiu i els grups constants en què s'agrupin els participants siguin coincidents amb els grups de convivència estable definits per l'activitat lectiva.

No tenen consideració d'activitat extraescolar, perquè són ensenyaments reglats, la formació que imparteixen els centres d'educació d'adults, les escoles oficials d'idiomes i els ensenyaments de règim especial reglats. En aquests casos, els centres han d'adoptar mesures per reduir l'assistència presencial dels seus alumnes.

Activitats docents universitàries

En l'àmbit de les universitats catalanes, tota la docència ha de ser virtual i només es mantindran com a excepció les pràctiques i les avaluacions.

Equipaments cívics

En els equipaments cívics no es poden realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics, sense que impliqui la presencialitat dels participants. Resten exclosos d'aquesta suspensió els programes i activitats d'intervenció socioeducativa i els programes de

suport juvenil, així com aquelles altres activitats d'intervenció social i personals permeses en aquesta Resolució, com menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia.

Congressos, convencions, fires comercials i festes majors

Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i festes majors.

Els mercats no sedentaris poden mantenir la seva activitat condicionada a una reducció al 30% de la capacitat d'aforament màxim del recinte.

Actuacions policials

Totes les actuacions policials del cos de Mossos d'Esquadra i de les policies locals de Catalunya s'han de dur a terme preferentment a través de mitjans telemàtics, garantint en tot cas els drets de la persona detinguda o investigada.

Inspecció i règim sancionador

Correspon als Ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució.

Mesures de coordinació i seguiment policial

Les policies locals de Catalunya han de remetre diàriament un informe amb les novetats més importants i amb els indicadors actualitzats al canal telemàtic de la PG-ME habilitat per al seguiment de la pandèmia del SARSCoV-2.

La durada de les mesures previstes en aquesta Resolució s'estableix en 15 dies. En el cas de les mesures derivades del Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre (apartats 2, 5 i 7, pel que fa als actes religiosos), la seva durada es condiciona al fet que es mantingui declarat l'estat d'alarma.

Aquesta Resolució entra en vigor en la data de la publicació al DOGC, és a dir, avui divendres, 30 d’octubre de 2020

Darrera actualització: 05.11.2020 | 11:33