Noves mesures per a contenir la Covid-19

Dimecres, 19 d'agost de 2020 a les 00:00

Davant la realitat del nombre de contagis i l'increment dels ingressos hospitalaris, la Generalitat de Catalunya va aprovar el proppassat 17 d’agost la declaració d'actuacions coordinades amb el Departament de Salut per respondre davant l'increment de casos positius per la COVID-19. Aquestes mesures ja han entrat en vigor.

La declaració inclou diverses mesures i recomanacions, algunes de les quals incideixen en activitats de la pròpia administració sanitària, d'altres han de ser observades pel conjunt de la ciutadania i d'altres per determinats sectors concrets de l'activitat econòmica i social, a què van dirigides.

Recomanacions de caràcter general

  • Es recomana a la ciutadania la limitació de les trobades socials fora de grup de convivència estable.
  • Es recomana a la ciutadania que les trobades socials es limitin a un màxim de 10 persones.

Restriccions en activitats d'hoteleria i restauració

  • S'ha de garantir la distància interpersonal mínima d'1,5 metres en el servei de barra.
  • S'ha de garantir una distància mínima entre taules o agrupacions de taules, d'1,5 metres, amb un màxim de 10 persones per taula o agrupació d'aquestes. La taula o agrupació de taules que s'utilitzin amb aquesta finalitat han de ser d'acord amb el nombre de persones que permeti respectar la distància mínima de seguretat interpersonal.
  • S'estableix un horari de tancament dels establiments a la 1:00 hores com a màxim, sense que es puguin admetre nous clients a partir de les 00:00 hores.

Consum de tabac i assimilats

  • No es pot fumar en la via pública o en espais a l'aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima interpersonal d'almenys 2 metres. Aquesta limitació és aplicable, també, per a l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, catximbes o assimilats.

Els documents adjunts us podeu descarregar els cartells en format PDF pels establiments que ho requereixin.

Aplicació de les mesures adoptades

Els ciutadans han de col·laborar activament en el compliment de les mesures previstes en aquesta Resolució. Aquesta col·laboració es refereix no només al compliment de les mesures i obligacions establertes en la Resolució, sinó també a l'acceptació i resposta als requeriments que es formulin per les autoritats sanitàries. En tot cas, els incompliments individualitzats del que disposa la resolució poden ser constitutius d'infracció administrativa.

Aquesta resolució és aplicable al conjunt de ciutadans i ciutadanes que es troben en territori de Catalunya, així com als sectors d'activitat econòmics i socials a què es refereix, i es mantindrà en vigor mentre no es revoqui o modifiqui el referit Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut o fins que no s'aprovi una nova resolució que modifiqui, moduli o ampliï les mesures que conté aquesta disposició.

Darrera actualització: 11.09.2020 | 10:42