Obres subvencionades per l'Agència Catalana de l'Aigua

Dilluns, 28 de març de 2022 a les 00:00

Obres d'endegament del tram del Rec del Romeu comprès entre la via del ferrocarril i el Carrer Barcelona del Polígon Mas Galí.

L’Ajuntament de Gurb va detectar la necessitat d’efectuar l’obra “Endegament del tram del Rec Romeu comprès entre la via del ferrocarril i el C. Barcelona del Polígons Mas Galí” al seu pas pel terme municipal de Gurb, a fi d’evitar inundacions a la zona urbana del municipi, i  millorar la capacitat hidràulica en cas de crescudes del rec Romeu. L’endegament es va realitzar a través d’un canal de formigó. Per tal d’efectuar la transició entre el nou endegament i les obres de fàbriques existents als extrems, es van construir dos trams amb canals fabricats in situ, que van permetre fer la transició tant en planta com en alçat. Per donar continuïtat a la secció endegada amb el terreny existent, es preveu formar talussos revegetats, que alhora permetran integrar la solució amb l’entorn.
A les obres es van incloure les mesures correctores necessàries per restablir l’entorn un cop finalitzades, i l'eliminació d'espècies vegetals invasores.

Que les obres es van adjudicar  a l’empresa Arenes i Graves Castellot, S.A  per un import total de cent quaranta-cinc mil dos-cents euros (145.200,00€), corresponents a cent vint mil euros (120.000,00 €) de base,  més l’IVA vint-i.cinc mil dos-cents ( 25.200,00€), segons l’expedient de contractació.

Que aquestes obres estan subvencionades per l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya per un import de 95.533,94€.

Darrera actualització: 30.03.2022 | 09:26

Imatges