Implantació del carril bici al carrer Sant Roc i carrer Sant Fruitós

El juliol del 2022, s'ha finalitzat la implantació del carril bici al carrer Sant Roc i Sant Fruitós, connectant amb circuit cicalble la carretera de Sant Bartomeu i l'institut de Gurb, i pacificant i millorant la mobilitat de la zona. Aquesta actuació permet assolir els objectius proposats:

  • Habilitar una connexió còmode i segura entre l’Institut de Gurb amb xarxa urbana, alhora que es cobreix també la zona industrial i esportiva de l’àmbit.
  • Induir o afavorir el canvi modal cap a la bicicleta pels desplaçaments d’oci i obligat entre ambdues parts del municipi.
  • Reduir la intensitat de trànsit de vehicles motoritzats al carrer Sant Roc.
  • Reduir la contaminació atmosfèrica mitjançant l’afavoriment del canvi modal cap a la mobilitat en bicicleta. Aquesta reducció implica efectes positius sobre la salut de la població local i sobre els efectes sobre el canvi climàtic global.
  • Reduir les externalitats negatives produïdes pel vehicle privat motoritzat a través de l’afavoriment del canvi modal cap a la bicicleta.
  • Reduir la dependència de persones que no disposen de vehicle motoritzat per als desplaçaments entre els nuclis.

De forma simultània s'ha reordenat les parades d'autobusos escolars, i s'han creat de noves a la rotonda del Soler, evitant l'entrada d'aquests vehicles en el barri, i millorant les àrees de petó i adeu vinculades al centre educatiu.

Cost de l'actuació: 95.613,95€

  • Contractista: Dilart aplicacions de senyalització, SL.
  • Projecte: Assessoria d'Infraestructures i Mobilitat, SL.
  • Direcció d'obra: Serveis Tècnics Municipals.
Darrera actualització: 27.02.2023 | 14:08