Conveni entre el Consell Comarcal del Bages i l'Ajuntament de Gurb per a la prestació de serveis de disponibilitat, formació, suport, manteniment i desenvolupament sobre el sistema de gestió de cementiris municipals desenvolupat en el marc del projecte

El present conveni té per objecte establir els termes de la col·laboració entre el Consell
Comarcal i l’Ajuntament per a la prestació del serveis de disponibilitat, formació, suport,
manteniment i evolució de l’aplicatiu informàtic GESCEM.


La prestació de cada servei es defineix del següent mode:
1) Servei de disponibilitat: Garanteix un accés de qualitat i permanent a l’aplicatiu
GESCEM a través de la l’adreça web https://www.gescem.cat per poder donar
suport efectiu a la gestió del cementiri municipal.


2) Servei de formació: Estarà a disposició dels usuaris els manuals actualitzats de
funcionament del programa i documentació amb recomanacions per a una gestió
eficient de la informació. Anualment es realitzarà, al menys, una jornada de
formació i debat adreçada a tots els ajuntaments. Aquesta jornada podrà comptar
amb la participació d’altres administracions o ens que puguin aportar elements
d’interès i bones pràctiques en el mon de la gestió dels cementiris.


3) Servei de manteniment: Abasta les accions necessàries per garantir el correcte
funcionament del programa, bases de dades, servidors informàtics sobre els que
s’hostatja, programari del servidor, certificats digitals del servidor, domini web
(gescem.cat), accés a internet del servidor web (fibra òptica) i elements de
telecomunicacions vinculats al servidor. Inclou sistemes de protecció de la
informació i còpies de seguretat. També s’ofereix un manteniment evolutiu amb
millores recollides per part dels usuaris o canvis a les lleis o ordenances que
regulen el servei. Les modificacions o millores que siguin considerades
substancials seran plantejades a nivell de totes les administracions que hagin
signat el conveni.


4) Servei de suport: Aquest servei estarà a l’abast de tots els usuaris donats d’alta a
la plataforma. Es realitzarà de forma telemàtica a través d’un mòdul de suport
integrat a l’aplicatiu. Alternativament es podran realitzar peticions o comunicar
3 / 7
incidències a través de l’adreça electrònica suport@gescem.cat. En tots els casos
es pretén garantir un temps de resposta màxim de 24 hores.


5) Servei de desenvolupament: Incorporació de noves funcionalitats d’acord amb les
aportacions i suggeriments fetes pels ens que hagin signant convenis de
col·laboració, dins del marc del projecte Gescem, amb el Consell Comarcal.


A més dels anteriors serveis també s’ofereix:
6) La possibilitat de descarregar sobre suport informàtic (en un format compatible),
tota la informació que l’ajuntament hagi introduir a la plataforma.


7) La garantia d’eliminar tota la informació que l’ajuntament hagi introduït a la
plataforma en cas de manifestar per escrit la renúncia al conveni o a la seva
finalització, i sempre amb la prèvia verificació d’execució correcta del punt anterior.

Conveni signat febrer 2022

Darrera actualització: 9.02.2022 | 14:07