Plantilla i retribucions

Relació de llocs de treball i retribucions


  • En sessió del Ple de l’Ajuntament de data 14 de febrer de 2022, es va acordar un increment de retribucions d'acord a la Llei 22/2021 de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2022.
  • En sessió del Ple de l'Ajuntament de data 14 de novembre de 2022, es va acordar un increment addicional de les retribucions del personal al sector públic derivada del RD-Llei 18/2022, de 18 d'octubre.
  • En data 23 de gener de 2023 el Ple de l'Ajuntament de Gurb aprovar inicialment el pressupost municipal per a l'exercici 2023, publicant-se l'edicte d'informació pública al BOP en data 25 de gener; transcorregut el termini d'informació pública, el pressupost va quedar definitivament aprovat en data 16 de febrer.

Plantilla del personal de l'Ajuntament de Gurb

A.PERSONAL FUNCIONARI PLACES GRUP NIVELL Retribució anual/bruta
Habilitació de caràcter estatal        
Secretària-Interventora 1 A1 26  
Escala d'administració general        
Administratives 2 C1 22  
Auxiliars 3 C2 18  
Escala d'administració especial        
Tècnic superior Arquitecte 1 A1 30  
Tècnic mitjà Enginyer 1 A2 26  
Tècnic mitjà Arquitecta tècnica 1 A2 26  
Agutzil-Cap de Brigada 1 AP/E 14  

 

B. PERSONAL DIRECTIU / CÀRRECS DE CONFIANÇA

A l'Ajuntament de Gurb no hi ha personal directiu ni càrrecs de confiança en la legislatura 2019-2023 / 2023-2027.

 

C.LABORALS PLACES GRUP NIVELL Retribució anual/bruta
Tècnics mitjans        
Joventut 1 A2 -  
Auxiliar administrativa        
Auxiliar 1 C2 16  
Personal d'oficis        
Oficial 1 1 AP/E 14  
Oficial 2 1 AP/E 14  
Oficial 3 1 AP/E 10  
Oficial 4 1 AP/E 14  
Darrera actualització: 4.03.2024 | 15:41
Darrera actualització: 4.03.2024 | 15:41