Subvenció per a la concessió d'ajuts per a la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica 2021

Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les condicions següents:

  • Les subvencions van adreçades a les persones físiques empadronades al municipi de Gurb o a les empreses amb domicili social al mateix municipi.

Properament sortirà la convocatòria i es publicarà el model de sol·licitud.

Darrera actualització: 05.02.2021 | 11:20