Subvenció per la concessió d'ajuts per a la instal.lació de plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum i els seus equips 2022

Podran ser beneficiaris/àries d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes en l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i reuneixin les següents condicions.

  • Sol.licitar i obtenir el títol urbanístic corresponent per realitzar l'actuació (llicència municipal d'obres/comunicada).

Termini de presentació de les sol.licitud del 2 de maig de 2022 al 30 de novembre de 2022, ambdós inclosos.

Durant l'any 2022 s'han presentat 40 sol·licituds per aquesta subvenció:

  • 38 sol·licituds acceptades.
  • 2 sol·licituds denegades.

Import total subvencionat: 57.131,38 €

 

 

Darrera actualització: 12.03.2024 | 09:07