OF01 Impost sobre Béns Immobles.

Ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada a 26 d’Octubre de 2020 començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2021.

Darrera actualització: 19.01.2021 | 15:23