OF04 Impost sobre Increment dels Valors dels Terrenys de Naturalesa Urbana

Aquesta Ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 14 de febrer de 2022 començarà a regir el dia 31 de març de 2022 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

Darrera actualització: 30.03.2022 | 13:03