Modificació puntual de les normes subsidiàries de Gurb per criteris d'ordenació de parcs solars en sòl no urbanitzable

Aquest document de Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament pretén establir els criteris d’ordenació detallada dels parcs solars fotovoltaics en el sòl no urbanitzable de Gurb, atenent els criteris establerts pel Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i impuls a les energies renovables, i els paràmetres i zonificació delimitada a partir de l’Estudi territorial sobre la compatibilitat ambiental i paisatgística de la implantació de parcs solars fotovoltaics al terme municipal de Gurb, que ha tingut com a objectiu la d’analitzar el sòl no urbanitzable de Gurb amb la finalitat de definir els criteris d’implantació i indrets més aptes per a la implantació d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir d’energia solar tenint en compte criteris de compatibilitat ambiental i paisatgística per a preservar la identitat i els valors més rellevants del municipi.

Plànol amb indicació de les àrees que poden acollir parcs solars fotovoltaics de més d'1ha de superfície, i que equival aproximadament a 1,5MW anuals de producció. La modificació afecta únicament al sòl en règim de sòl no urbanitzable determinat per la revisió de les Normes Subsidiàries de Planejament urbanístic de Gurb, aprovades l’any 2003.

Darrera actualització: 17.01.2024 | 13:19