2022. Convocatòria de concurs-oposició per cobrir una plaça d'Enginyer Municipal

És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per a cobrir la plaça d’enginyer/a municipal, funcionari/ària de carrera, escala d’Administració Especial, subescala tècnica, grup A2, mitjançant concurs-oposició.

Darrera actualització: 7.09.2022 | 09:33