Resolucions d'Alcaldia 2020

Relació de decrets aprovats durant l'any 2020, els quals consten a les actes dels plens corresponents

 • 001_2020. Cancel·lació aval obra camí i passera Can Bussanya.
 • 002_2020. Adjudicació.
 • 003_2020. Adjudicació.
 • 004_2020. Admesos i senyal prova psicotècnica.
 • 005_2020. Adjudicació prova psicotècnica.
 • 006_2020. Activitats Exp 018_2016.
 • 007_2020. Activitats Exp 027_2019.
 • 008_2020. Activitats Exp 035_2019.
 • 009_2020. Nomenament tribunal.
 • 010_2020. Designació de responsable programació teatre.
 • 011_2020. Incoació exp. baixa ofici.
 • 012_2020. Aprov. remesa factures TR2019.
 • 013_2020. Autorització obres Exp. 141_2019.
 • 014_2020. Llicència primera ocupació Exp 007_2019.
 • 015_2020. Adjudicació.
 • 016_2020. Adjudicació contracte.
 • 017_2020. Aprov. Pla SS.
 • 018_2020. Ordre del dia ple de gener.
 • 019_2020. Licitació.
 • 020_2020. Licitació àrea residus camí de Ronda.
 • 021_2020. Nomenament substituta vocal titular 2A.
 • 022_2020. Incoació exp. baixa ofici.
 • 023_2020. Adjudicació.
 • 024_2020. Licitació.
 • 025_2020.Aprovació factures.
 • 026_2020. Autorització obres Exp. 144_2019.
 • 027_2020. Autorització obres Exp. 005_2020.
 • 028_2020. Trasllat centre tractament residus vehicles abandonats.
 • 029_2020. Llicència ocupació via pública.
 • 030_2020. Nomenament secretaria substituta.
 • 031_2020. Ajornament ple de gener.
 • 032_2020. Ordre del dia Ple 27 de gener.
 • 033_2020. Exempció vehicle municipal.
 • 034_2020. Esmena errades materials decret licitació.
 • 035_2020. Adjudicació.
 • 036_2020. Requer. legal i ordre inspecció.
 • 037_2020. Adjudicació.
 • 038_2020. Adjudicació.
 • 039_2020. Adjudicació.
 • 040_2020.Ordre del dia ple de gener.
 • 041_2020. Llicència primera ocupació Exp. 009_2019.
 • 042_2020. Licitació contract serveis monitors lleure.
 • 043_2020. 1a modificació dec licitació contracte menor servei monitors.
 • 044_2020. Licitació contracte servei menor sanitat vegetal.
 • 045_2020. Incoac. clausura abocament clandes. aigües residuals.
 • 046_2020. Llicència primera ocupació Exp. 010_2020.
 • 047_2020. Adjudicació contracte desbrossat.
 • 048_2020. Devolució d'aval Exp. 115_2015.
 • 049_2020. Aprovació factures remesa TRF202000003.
 • 050_2020. Arxiu canvi titularitat activ. per incompliment requeriment esmena.
 • 051_2020. Arxiu canvi titularitat activ. per incompliment requeriment esmena.
 • 052_2020. Arxiu canvi titularitat activ. per incompliment requeriment esmena.
 • 053_2020. Incoac. clausurar abocament clandes. aigües residuals.
 • 054_2020. Autorització obres Exp. 006_2020.
 • 055_2020. Ordre del dia Ple febrer.
 • 056_2020. Devolució d'aval Exp. 020_2019.
 • 057_2020. Comunicació ambiental Exp. 009_2018.
 • 058_2020. Adjudicació contracte menor Sanitat Vegeral.
 • 059_2020. Adjudicació contracte menor monitors de formació.
 • 060_2020. Arxiu canvi de titularitat per incompliment requeriment esmena.
 • 061_2020. Devolució d'aval obra entorn pavelló Fundació Tac Osona.
 • 062_2020. Acumulació secretària.
 • 063_2020.Llicència de primera ocupació Exp. 006_2019(O).
 • 064_2020. Llicència urbanística Exp. 148_2019.
 • 065_2020. Devolució d'aval Exp. 021_2017.
 • 066_2020. Autorització obres Exp. 015_2020.
 • 067_2020. Licitació tanca de la Ronda.
 • 068_2020. Gurbtec Telecom requeriment esmena declar. taxa company. Telecom.
 • 069_2020.  Suspensió granges Exp 023_2019
 • 070_2020. Denúncia conveni.
 • 071_2020. Atlas Energia Comercial SL Requeriment esmena declar. Taxa company. Telecom.
 • 072_2020. Electrica de Guixes Energia, SL Requerimeny esmena declar. Taxa company. Telecom.
 • 073_2020. Acciona Green Energy Developments SL. Requer. esmena declar. Taxa company. Telecom.
 • 074_2020. Adano Telecom Iberia SAU.Requeriment esmena declar. Taxa company. Telecom.
 • 075_2020. Axpo Iberia SL Requeriment esmena declar. Taxa company. Telecom.
 • 076_2020. Unión Fenosa Gas Comercializadora SA. Requeriment esmena declar. Taxa company. Telecom.
 • 077_2020. OrangeSpagne SAU. Requeriment esmena declar. Taxa company. Telecom.
 • 078_2020. Suspensió granges Exp 038_2019.
 • 079_2020. Suspensió granges Exp 019_2001.
 • 080_2020. Suspensió granges Exp 024_2019.
 • 081_2020. Endesa Energia SAU. Requeriment esmena declar. Taxa company. Telecom.
 • 082_2020. Corporación Alimentaria Guissona SA. Requeriment esmena declar. Taxa company. Telecom.
 • 083_2020. EDP Comercializadora SAU. Requeriment esmena declar. Taxa company. Telecom.
 • 084_2020. Repsol Comercializadora. Requeriment esmena declar. Taxa company. Telecom.
 • 085_2020. Iberdrola Clientes sau. Requeriment esmena declar. Taxa company. Telecom.
 • 086_2020. Edistribucion Redes Digitales SL. Requeriment esmena declar. Taxa company. Telecom.
 • 087_2020. Energia XXI Comercializadora. Requeriment esmena declar. Taxa company. Telecom.
 • 088_2020. Engie España SL..Requeriment esmena declar. Taxa company. Telecom.
 • 089_2020. Gas Natural Comercializadora SA. Requeriment esmena declar. Taxa company. Telecom.
 • 090_2020. Ordre del dia Ple de març.
 • 091_2020. Coronavirus fase emergència.
 • 092_2020. Activació pandèmia Coronavirus.
 • 093_2020. Designació director i coordinador de seguretat i salut camí Ronda Serí.
 • 094_2020. Llicència de tinença i conducció d'animals potencialment perillosos.
 • 095_2020. Suspensió del Ple de març.
 • 096_2020. Estat d'alarma.
 • 097_2020. Modificació llicència urbanística Exp. 059_2018.
 • 098_2020. Instruccions contractes menors Gurb.
 • 099_2020. Aprovació factures TR2020 05.
 • 100_2020. Targeta aparcament Fundació Vella Terra.
 • 101_2020. Manifest Ens locals Coronavirus.
 • 102_2020. Baixa IVTM ORGT 9846CYC B0832MB B8416JN.
 • 103_2020. Taxa ocupació de la via pública Unión Fenisa Gas.
 • 104_2020. Taxa ocupació de la via pública Repsol Comercializadora de Electricidad i Gas, SLU.
 • 105_2020. Taxa ocupació de la via pública Orange Espagne SAU 2019.
 • 106_2020. Taxa ocupació de la via pública Naturgy 2019.
 • 107_2020. Taxa ocupació de la via pública Iberdrola Clientes SAU.
 • 108_2020. Taxa ocupació de la via pública GXS Energia Electrica Guixés 2019.
 • 109_2020. Taxa ocupació de la via pública Gurbtec Telecom SL.
 • 110_2020. Taxa ocupació de la via pública Engie España SL.
 • 111_2020. Taxa ocupació de la via pública Endesa Energia SAU 2019.
 • 112_2020. Taxa ocupació de la via pública Energia XXI Comercializadora de referéncia SLU 2019.
 • 113_2020. Taxa ocupació de la via pública EDP Comercializadora 2019.
 • 114_2020. Taxa ocupació de la via pública Edistribución Redes Digitales SLU 2019.
 • 115_2020. Taxa ocupació de la via pública Corporación Alimentaria Guissona SA
 • 116_2020. Taxa ocupació via pública Axpo Iberica 2019.
 • 117_2020. Taxa ocupació via pública Atlas Energia Comercial SL 2019.
 • 118_2020. Taxa ocupació via pública Acciona Eenrgia 2019.
 • 119_2020. Acceptació subvencions FP Esports material inv Festa Major i Prog Educatius.
 • 120_2020. Acceptació subvenció camins PPI.
 • 121_2020. Acceptació subvenció Benestar Social.
 • 122_2020. Aprovació modificació de crèdit.
 • 123_2020. Devolució d'aval Exp 017_2019.
 • 124_2020. Aprovació PPI 2016_2020.
 • 125_2020. Aprovació factures TR 2020 07.
 • 126_2020. Aprovació modificació crèdit 3_2020.
 • 127_2020. Devolució d'aval Exp. 016_2020.
 • 128_2020. Aprovació model conveni Ajuntaments i entitats.
 • 129_2020. Aprovació conveni Casa Tarradellas.
 • 130_2020  Adhesió Localretmeet.
 • 131_2020. Devolució d'aval Exp. 068_2018.
 • 132_2020. Alcaldia aprovació liquidació del pressupost.
 • 133_2020. Ordre del dia Ple d'abril 2020.
 • 134_2020. Aprovació factures TR 2020.
 • 135_2020. Canvi de nom Exp 005_2003.
 • 136_2020. Nomenament accidentals Secret- Intervenció.
 • 137_2020. Incoació expedient baixa d'ofici 8833Y.
 • 138_2020. Sol comissió serveis Gurb-Sant Bartomeu.
 • 139_2020. Adjudicació df pont.
 • 140_2020. Error modificació registre sanitari municipal.
 • 141_2020..Modificació registre sanitari municipal.
 • 142_2020. Taxa ocupació via pública Adamo Telecom Iberica.
 • 143_2020. Anul·lació DECR000140.
 • 144_2020. Convocatòria del Ple Maig 2020.
 • 145_2020. Lloguer nínxol 227 Gurb.
 • 146_2020. Devolució d'aval Exp. 093_2019.
 • 147_2020. Modificació registre sanitari municipal.
 • 148_2020. Devolució d'aval Exp. 051_2019.
 • 149_2020. Aprovació factures TR 2020 12.
 • 150_2020. Administrador usuaris WTP Gurb.
 • 151_2020. Devolució d'aval Exp. 040_2019.
 • 152_2020. Aprovació pla de seguretat i salut Camí Ronda.
 • 153_2020. Devolució d'aval obra magatzem pavelló.
 • 154_2020. Convocatòria monitors de lleure.
 • 155_2020. Resolució convenis.
 • 156_2020. Adjudicació tanca zona verda.
 • 157_2020. APROVACIÓ FACTURES tr 2020 14.
 • 158_2020. Retirar documentació.
 • 159_2020. Sol.licitud retorn expedient de la CTU.
 • 160_2020. Registre sanitari municipal.
 • 161_2020. Alcaldia incoacció Exp. 6317BTG_6672FZP.
 • 162_2020. Adhesió beques esports Setdiba.
 • 163_2020. Sol·licitud recurs Setdiba.
 • 164_2020. Taxa ocupació via pública Agri Energia SA.
 • 165_2020. Llistat admesos i exclosos monitors.
 • 166_2020. Declaració responsable Exp. 031_2019.
 • 167_2020. Comunicació prèvia Exp. 021_2019.
 • 168_2020. Convocatòria al Ple de juny.
 • 169_2020. Adjudicació contracte camins PPI a Excavacions Hostaler SL.
 • 170_2020. Canvi orientació productiva Exp. 003_2016.
 • 171_2020. Devolució d'aval Exp. X2019000414.
 • 172_2020. Acceptació subvenció via ciclista Polígon Mas Galí.
 • 173_2020. Acceptació subvencions catàleg.
 • 174_2020. Acceptació ajut Escola de Música.
 • 175_2020. Aprovació modificació crèdit 005_2020 transferència fons contingència.
 • 176_2020. Aprovació P5% Premi afectació carrers Martinencs Rocafiguera jutjat contenciós N2.
 • 177_2020. Adjudicació.
 • 178_2020. Devolució d'aval camí ronda Granollers de la Plana.
 • 179_2020. Devolució d'aval camí ferm Sant Julià Sassorba.
 • 180_2020. Llistat definitiu admesos i exclosos definitiu.
 • 181_2020. Tinença gossos potencialment perillosos.
 • 182_2020. Acceptació subvenció Benestar Social.
 • 183_2020. Acceptació subvenció Covid19 despesa inversora.
 • 184_2020. Acceptació subvenció Covid19 despesa corrent.
 • 185_2020. Llicència d'obres Exp. 027_2020.
 • 186_2020. Devolució d'aval Exp. 118_2019.
 • 187_2020. Llicència d'obres Exp. X2020000173.
 • 188_2020. Llicència d'obres Exp. X2020000181.
 • 189_2020. Aprovació factures TR 2020 17.
 • 190_2020. Devolució d'aval Exp. 044_2018.
 • 191_2020. Devolució d'aval Exp. 100_2017.
 • 192_2020. Contractació.
 • 193_2020. Alcaldia adjudicació obra paviment.
 • 194_2020. Permís activitat venda de productes pirotècnics Exp. 002_2020.
 • 195_2020. Adjudicació arranjament cunetes.
 • 196_2020. Productivitat.
 • 197_2020. Padró taxa cementiri.
 • 198_2020. Flexibilització restriccions parcs públics.
 • 199_2020. Esmena.
 • 200_2020. Cessió de l'espai municipal del teatre.
 • 201_2020. Activitat extraordinària Exp. 002_2019.
 • 202_2020. Aprovació factures TR 2020 19.
 • 203_2020. Responsable Tcat fitxa subscriptor AOC.
 • 204_2020. Sol.licitud subvenció plaques solars fotovoltaiques escoles.
 • 205_2020. Baixa DEF padró habitants.
 • 206_2020. Autorització ocupació via pública Exp. 013_2020.
 • 207_2020. Alcaldia MC 006_2020.
 • 208_2020. Canvi de nom nínxol.
 • 209_2020. Substitució alcalde vacances.
 • 210_2020. Aprovació factures TR 2020 20.
 • 211_2020. Complements juliol.
 • 212_2020. Convocatòria al Ple juliol.
 • 213_2020. Interlocutor Agineel sarh titular i suplent.
 • 214_2020. Llicència d'obres canvi d'ús Exp. 030_2020.
 • 215_2020. Adjudicació serveis X2020000234.
 • 216_2020. Llicència d'obres Aigües Vic Malars.
 • 217_2020. Comunicació prèvia d'obertura Exp. 019_2020.
 • 218_2020. Aprovació nòmines juliol.
 • 219_2020. Llicència d'obres.
 • 220_2020. Canvi de nom Exp. 002_2002.
 • 221_2020. Llicència d'obres.
 • 222_2020. Llicència d'obres.
 • 223_2020. Llicència error Exp. 031_2020.
 • 224_2020. Aprovació factures TR 2020 24.
 • 225_2020. Adjudicació Cte menor reparació voreres.
 • 226_2020. Adjudicació Cte menor fals sostre Escoles.
 • 227_2020. Llicència moviment de terres Exp. 042_2020.
 • 228_2020. Adjudicació construcció voreres.
 • 229_2020. Atorgament targeta.
 • 230_2020. Admesos i exclosos i tribunal.
 • 231_2020. Devolució d'aval.
 • 232_2020. Incoacció baixa d'ofici.
 • 233_2020. Devolució d'aval Exp. 010_2020.
 • 234_2020. Manifest AMI romanent.
 • 235_2020. Alcaldia atorgament targeta aparcament.
 • 236_2020. Servei via oberta.
 • 237_2020. Canvi titularitat nínxol 149.
 • 238_2020. Devolució d'aval Exp. 018_2020.
 • 239_2020. Llicència tinença i conducció animals perillosos.
 • 240_2020. Llicència tinença i conducció animals perillosos.
 • 241_2020. Aprovació nòmines 08.
 • 242_2020. Canvi de nom Exp. 036_2001.
 • 243_2020. Complements agost.
 • 244_2020. Canvi de titularitat Exp. 010_2008.
 • 245_2020. Adjudicació escriptori virtual.
 • 246_2020. Alcaldia adjudicació Citypaq.
 • 247_2020. Activitat i canvi de nom Exp. 013_2012.
 • 248_2020. Declaració de caducitat.
 • 249_2020. Aprovació factures TR 2020 28.
 • 250_2020. Declaració responsable Exp. 003_2020.
 • 251_2020. Comunicació prèvia Exp. 009_2020.
 • 252_2020. Activitat i canvi de nom Exp. 005_2016.
 • 253_2020. Permís activitat Exp. 004_2020.
 • 254_2020. Aprovació factures TR 2020 29.
 • 255_2020. Acceptació subvenció impuls act. esp. neteja Covid finanç. edu. esp. juv. i extra exclusió.
 • 256_2020. Convocatòria al Ple setembre.
 • 257_2020. Devolució d'aval obra pública PP Cabra de Dalt.
 • 258_2020. Contracte monitora autocar.
 • 259_2020. Resolució reclamació RP P.
 • 260_2020. Resolució reclamació RP M.
 • 261_2020. Permís Endurance Club Hípic.
 • 262_2020. Ampliació aportació econòmica urgència social.
 • 263_2020. Declaració residu vehicles abandonats.
 • 264_2020. Aprovació conveni.
 • 265_2020. Serveis prestats setembre.
 • 266_2020. Aprovació factures TR 2020 30.
 • 267_2020. Alcaldia atorgament targeta.
 • 268_2020. Deixar sense efecte comunicada.
 • 269_2020. Concessió dret funerari.
 • 270_2020. Aprovació remesa nòmines.
 • 271_2020. Llicència d'obres moviment i paviment Exp. 057_2020.
 • 272_2020. Convocatòria Ple extraordinari setembre..
 • 273_2020. Llicència d'obres Exp. 058_2020.
 • 274_2020. Llicència segregació i agrupació Exp. 007_2020(I).
 • 275_2020. Acumulació secretaria Aj. Sant Bartomeu.
 • 276_2020. Alcaldia aprovació Exp. inici licitació.
 • 277_2020. Devolució d'aval Exp. 108_2014.
 • 278_2020. Devolució d'aval Exp. 023_2020.
 • 279_2020. Alcaldia aprovació Factures TR 2020 32.
 • 280_2020. Llicència d'obres reforma coberta.
 • 281_2020. Aprovació convenis nominatives 2020.
 • 282_2020. Desestiment licitació electricitat.
 • 283_2020. Devolució d'aval Exp. 133_2019
 • 284_2020. Devolució d'aval Exp. 128_2019
 • 285_2020. Canvi de nom Exp. 019_2018
 • 286_2020. Aprovació bases i convocatòria.
 • 287_2020. Canvi titularitat nínxol 10 cementiri Gurb.
 • 288_2020. Desestiment licitació.
 • 289_2020. Llicència d'obres Exp. 064_2020
 • 290_2020. Correcció error Dec. aprovació convenis.
 • 291_2020. Aprovació factures TR 2020 35.
 • 292_2020. Aprovació factures TR 2020 34 i subvenció nominativa.
 • 293_2020. Aprovació complements octubre.
 • 294_2020. Llistat admesos i exclosos selecció OAC.
 • 295_2020. Convocatòria al Ple d'octubre.
 • 296_2020. Rectificació Dec convocatòria telemàtica.
 • 297_2020. Devolució d'aval Exp 059_2018
 • 298_2020. Aprovació remesa nòmines.
 • 299_2020. Nomenament arquitecte interí.
 • 300_2020. Nomenament interinatge laboral substitució.
 • 301_2020. Esmena termini llicència.
 • 302_2020. Aprovació memòria valorada pintar carrers.
 • 303_2020. Devolució d'aval Exp. 012_2020.
 • 304_2020. Sol·licitud subvenció PGI.
 • 305_2020. Aprovació factures TR 2020 37.
 • 306_2020. Convocatòria al Ple novembre.
 • 307_2020. Acceptació subvenció Diputació.
 • 308_2020. Aprovació factures TR 2020 38.
 • 309_2020. Canvi de nom Nínxol 91_185
 • 310_2020. Aprovació instruccions contractes menors.
 • 311_2020. Convocatòria al Ple de novembre.
 • 312_2020. Adjudicació cte menor redacció text refós NNSS de planejament de Gurb.
 • 313_2020. Aprovació factures tr20 39.
 • 314_2020. Adjudicació substitució pas sobre el Rimentol.
 • 315_2020. Devolució d'aval Exp. 059_2020.
 • 316_2020. Sense efecte declaració responsable obertura X2020000346.
 • 317_2020. Aprovació factures remesa 40.
 • 318_2020.  Aprovació memòria valorada conservació i millora de camins.
 • 319_2020.  Adjudicació obres conservació i millora de camins.
 • 320_2020. Aprovació projecte instal·lació fotovoltaiques Les Escoles.
 • 321_2020. Llicència urbanística Exp. 069_2020.
 • 322_2020. Llicència urbanística Exp. 030_2020.
 • 323_2020. Aprovació remesa nòmines.
 • 324_2020. Aprovació complements.
 • 325_2020. Llicència urbanística Exp. 077_2020.
 • 326_2020. Conveni agent cívic.
 • 327_2020. Aprovació conveni mecenatge empreses butlletí Festa Major.
 • 328_2020. Nomenament director i coordinador obra conservació i millora camins.
 • 329_2020. Adjudicació pintat de la senyalització horitzontal vials de Gurb.
 • 330_2020. Aprovació MC 009_2020 Plaques solars fotovoltaiques Les Escoles.
 • 331_2020. Deixar sense efecte comunicada obres X2020000396.
 • 332_2020. Targeta aparcament 7693B.
 • 333_2020. Compra DEAS.
 • 334_2020. Autorització contractació laboral temporal acumulació MS.
 • 335_2020. Aprovació dos contractes vestits i disfresses.
 • 336_2020. Aprovació factures tr2020 41.
 • 337_2020. Nomenament coordinador obra pintat senyalització horitzontal vials Gurb.
 • 338_2020. Adjudicació desfibril·ladors esmenat.
 • 339_2020. Canvi de nom Exp 020_2016.
 • 340_2020. Adjudicació servei assessorament per l'ordenació i gestió accessos Creu de Gurb i bosc encantat.
 • 341_2020. Adjudicació obres instal·lació fotovoltaiques Les Escoles.
 • 342_2020. Aprovació factures tr 2020 43.
Darrera actualització: 25.01.2021 | 09:56