Resolucions d'Alcaldia 2021

Relació de decrets aprovats durant l'any 2021, els quals consten a les actes dels plens corresponents:

 • 001_2021. Registre Sanitari Municipal.
 • 002_2021. Incoació procediment sancionador.
 • 003_2021. Llicència tinença i conducció d'animals potencialment perillosos X2021000006.
 • 004_2021. Conveni UVIC.
 • 005_2021. Aprovació inicial bases i estatuts actuació JC UA9.
 • 006_2021. Sorteig membres meses eleccions.
 • 007_2021. Llicència tinença i conducció d'animals potencialment perillosos X2021000023.
 • 008_2021. Complement Secretaria accidental.
 • 009_2021. Devolució d'aval Exp X2020000414.
 • 010_2021. Devolució d'aval Exp  X2019000198.
 • 011_2021. Devolució ICIO Rasa.
 • 012_2021. Aprovació factures TR 2021 1.
 • 013_2021. Suspensió sorteig membres meses eleccions.
 • 014_2021. Convocatòria Ple extraordinari urgent.
 • 015_2021. Devolució d'aval  X2020000118.
 • 016_2021. Convocatòria Ple gener.
 • 017_2021. Devolució d'aval X2020000175.
 • 018_2021. Devolució d'aval  X2019000415.
 • 019_2021. Devolució ICIO i Aval.
 • 020_2021. No acceptació i requeriment ampliació.
 • 021_2021. Adjudicació Cte menor parc de cal.listènia.
 • 022_2021. Aprovació remesa nòmines.
 • 023_2021. Aprovació remesa 2021 3 subvencions nominatives.
 • 024_2021. Devolució d'aval  X2018000165.
 • 025_2021. Ocupació via pública provisional.
 • 026_2021. Canvi de nom explotació ramadera Exp 074_2006.
 • 027_2021. Acceptació programa específic treball TTT.
 • 028_2021. Inici protecció legalitat urb.
 • 029_2021. Convocatòria Ple febrer.
 • 030_2021. Aprovació factures TR 2021 5 I 6.
 • 031_2021. Canvi de nom explotació ramadera Exp 024_2019.
 • 032_2021. Llicència primera ocupació C/ Olesa.
 • 033_2021. Devolució d'aval 046_2020.
 • 034_2021. Aprovació factures TR 2021 7.
 • 035_2021. Aprovació remesa TR 2020 8 subv nominatives.
 • 036_2021. Permís Raig Hípic Mercat del Ram.
 • 037_2021. Targeta aparcament 001_2229D.
 • 038_2021. Serveis extraordinària 14F.
 • 039_2021. Autorització parada mercat 021_2020.
 • 040_2021. Devolució d'aval Exp 027_2020.
 • 041_2021. Ampliació termini hipoteca.
 • 042_2021. Aprovació remesa nòmines.
 • 043_2021. Aprovació factures TR2021.
 • 044_2021. Pròrroga lloguer nínxol.
 • 045_2021. Ordre del dia Ple març 2021.
 • 046_2021. Canvi de data raid hípic Mercat del Ram.
 • 047_2021. Aprovació MC 1_2021.
 • 048_2021. Contractació laboral.
 • 049_2021. Obertura convocatòria horts comunitaris.
 • 050_2021. Devolució d'aval Exp 096_2019.
 • 051_2021. Aprovació remesa TR2021.
 • 052_2021. Aprovació factures TR2021.
 • 053_2021. Aprovació factures TR2021.
 • 054_2021. Convocatòria subvenció plaques solars.
 • 055_2021. Convocatòria subvenció eficiència energètica.
 • 056_2021. Resolució proc sancionador aigua.
 • 057_2021. Denegació ins. solar.
 • 058_2021. Aprovació factures TR2021.
 • 059_2021. Adjudicació contracte menor Estudi constitució PMSH.
 • 060_2021. Devolució d'aval Exp 023_2017.
 • 061_2021. Aprovació conveni Serveis Promoció Econòmica.
 • 062_2021. Adjudicació contracte menor dues marquesines.
 • 063_2021. Adjudicació contracte menor tancar i delimitar pati Escola Bressol.
 • 064_2021. Inici expedient cessament activitat.
 • 065_2021. Canvi titularitat nínxols 64_225.
 • 066_2021. Aprovació conveni humana.
 • 067_2021. Aprovació remeses nòmines.
 • 068_2021. Suspensió tramitació per legalització.
 • 069_2021. Aprovació factures TR2021.
 • 070_2021. Anul.lació decrets autorització Raid Hípic Mercat del Ram.
 • 071_2021. Aprovació pressupost 2020.
 • 072_2020. Devolució d'aval X2019000191.
 • 073_2021. Devolució ICIO i Aval  X2019000314.
 • 074_2021. Adjudicació contracte menor millores parc infantil.
 • 075_2021. Canvi titularitat drets funeraris.
 • 076_2021. Aprovació remesa TR2021 Nominatives.
 • 077_2021. Aprovació factures TR2021.
 • 078_2021. Declaració vehicles coma a residu.
 • 079_2021. Desestiment canvi de nom Exp027_2016.
 • 080_2021. Desestiment canvi de nom Exp 063_2006.
 • 081_2021. Adjudicació contracte menor sanitat vegetal.
 • 082_2021. Ordre del dia ple extraordinàri urgent 12 d'abril.
 • 083_2021. Desestiment canvi de nom Exp 004_1991.
 • 084_2021. Convocatòria càrrec jutge de Pau substitut.
 • 085_2021. Adjudicació parcel.les horts.
 • 086_2021. Venda de roses Sant Jordi 2021.
 • 087_2021. Ordre del dia Ple 19 d'abril.
 • 088_2021. Aprovació factures TR2021.
 • 089_2021. Acceptació PPI 2021.
 • 090_2021. Acceptació PPI 2022.
 • 091_2021. Acceptació subvenció finançament Serveis Socials bàsics.
 • 092_2021. Llicència d'ús privatiu temporal de domini públic venda de roses.
 • 093_2021. Ocupació de la via pública grup electògen.
 • 094_2021. Sol.licitud pròrroga comissió serveis.
 • 095_2021. Acceptació subvenció finançament.
 • 096_2021. Aprovació exp contractació i inici licitació sistema de videovigilància.
 • 097_2021. Ocupació de la via pública terrassa.
 • 098_2021. Inici procediment de protecció de legalitat urbanística.
 • 099_2021. Incoació procediment sancionador.
 • 100_2021. Incoació procediment sancionador.
 • 101_2021. Incoació procediment sancionador.
 • 102_2021. Incoació procediment sancionador.
 • 103_2021. Aprovació remesa nòmines.
 • 104_2021. Acceptació hipoteca.
 • 105_2021. Acceptació FP digitalització i condicionament d'equips Esportius.
 • 106_2021. Acceptació FP reactivació de serveis als equipaments esportius.
 • 107_2021. Convocatoria procés selectiu ampliació borsa.
 • 108_2021. Llicència urbanística restauració molls nau.
 • 109_2021. Deixr sense efecte comunicada obres.
 • 110_2021. Cessament activitat no legalitzada.
 • 111_2021. Aprovació conveni tapís.
 • 112_2021. Aprovació factures TR2021 23.
 • 113_2021. Ordre del dia Ple de maig.
 • 114_2021. Devolució d'aval obres.
 • 115_2021. Inici expedient contractació.
 • 116_2021. Devolució d'aval obres.
 • 117_2021. Llicència d'ús Av. de la Ribera.
 • 118_2021. Atorgament targeta aparcament.
 • 119_2021. Aprovació reversió nínxol 21 Vespella.
 • 120_2021. Aprovació remesa TR 2021 25 nominatives.
 • 121_2021. Aprovació factures TR 2021 24.
 • 122_2021. Adjudicació Casal Estiu.
 • 123_2021. Declaració residu 0359HHK.
 • 124_2021. Permís BTT Turons.
 • 125_2021. Incoació del procediment sancionador abocament deixalles.
 • 126_2021. Llistat admesos ampliació monitors Casal.
 • 127_2021. Aprovació remesa nòmines.
 • 128_2021. Aprovació factures TR 2021 26.
 • 129_2021. Adjudicació Contracte menor construcció vorera bus Institut de Gurb.
 • 130_2021. Devolució d'aval obres.
 • 131_2021. Modificació àrees i regidories.
 • 132_2021. Aprovació remesa TR 2021 29 Subv. nominatives.
 • 133_2021. Aprovació factures TR 2021 28.
 • 134_2021. Al.legacions inscripció registral finca.
 • 135_2021. Aprovació convenis nominatives.
 • 136_2021. Devolució d'aval obres.
 • 137_2021. Acceptació ajut Pla local Joventut.
 • 138_2021. Aprovació factures TR 2021 30.
 • 139_2021. Ocupació via pública grup electrògen.
 • 140_2021. Aprovació al.legacions PSF.
 • 141_2021. Acceptació subvenció Escola de Música 2018_2019.
 • 142_2021. Ordre del dia Ple de juny.
 • 143_2021.  Aprovació padró taxa cementiri.
 • 144_2021. Aprovació remesa 31.
 • 145_2021. Inici Exp baixa ofici padró habitants.
 • 146_2021. Adjudicació licitació via ciclista.
 • 147_2021. Adjudicació licitació càmeres videovigilància.
 • 148_2021. Convocatoria monitors i pre monitors.
 • 149_2021. Aprovació remesa nòmines 06 paga extra juny.
 • 150_2021. Registre d'Entitats El Parés de Gurb Fundació Privada.
 • 151_2021. Registre d'Entitats ADF de Gurb.
 • 152_2021. Registre d'Entitats Unió Esportva de Gurb.
 • 153_2021. Registre d'entitats Associació Escola Bressol La Quitxalla.
 • 154_2021. Aprovació pagament factures ENDESA. Enllumenat camp de futbol.
 • 155_2021. Declaració residu Cristine.
 • 156_2021. Indemnitzacions COVID.
 • 157_2021 Indemnitzacions COVID Pulit.
 • 158_2021. Llistat definitiu admesos i exclosos monitors.
 • 159_2021. Aprovació remesa factures TR 2021 35.
 • 160_2021. Aprovació remesa nominatives 36.
 • 161_2021. Legalització habitatge d'ús turístic.
 • 162_2021. Devolució d'aval obres.
 • 163_2021. Aprovació bases i convocatoria selecció punt Jove.
 • 164_2021. Devolució d'aval obres.
 • 165_2021. Aprovació remesa factures TR 35.
 • 166_2021. Substitució Alcalde vacances estiu.
 • 167_2021. Aprovació nòmines 06 juny.
 • 168_2021. Incoació Exp baixa ofici padró habitants.
 • 169_2021. Aprovació subvenció plaques fotovoltaiques magatzem.
 • 170_2021.Rectificació decret sol.licitud subvenció.
 • 171_2021. Atorgament llicència de segregació.
 • 172_2021. Admesos, exclosos i tribunal.
 • 173_2021. Concessió dret funerari nínxol 273 Gurb.
 • 174_2021. Ocupació via pública grua.
 • 175_2021. Ordre del dia Ple de juliol.
 • 176_2021. Targeta aparcament persones amb discapacitat.
 • 177_2021. Ampliació de l'ocupació de la via pública grua.
 • 178_2021. Nomenament Jutge de Pau titular.
 • 179_2021. Concessió canvi titularitat nínxols 242_243.
 • 180_2021. Inscripció al Registre d'Entitats Casal de la gent gran de Gurb.
 • 181_2021. Inscripció al Registre d'Entitats Associació Centre Resort.
 • 182_2021. Inscripció al Registre d'Entitats Batec d'un somni.
 • 183_2021. aprovació gratificacions juliol.
 • 184_2021. Inscripció al Registre d'Entitats Amics de l'aire.
 • 185_2021. Aprovació remesa 42.
 • 186_2021. Adhesió subministrament electricitat Ajuntament de Gurb juliol 2021.
 • 187_2021. Aprovació modificació de crèdit núm.4_2021.
 • 188_2021. Aprovació remesa nòmines juliol.
 • 189_2021. Aprovació remesa 45 nominatives.
 • 190_2021. Inici Exp licitació.
 • 191_2021. Devolució aval  obres.
 • 192_2021. Ocupació de la via pública provisional Food truck.
 • 193_2021. devolució d'aval obres piscina.
 • 194_2021. Llicència urbanística obres punt de càrrega C-25.
 • 195_2021. Esmena en les Bases de la convocatoria per la plaça de tècnic/a de joventut.
 • 196_2021. Contractació laboral Tècnic de joventut.
 • 197_2021. Renovació targeta aparcament provisional TP.
 • 198_2021. Adjudicació contracte menor Barana.
 • 199_2021. Adjudicació contracte menor reductors velocitat.
 • 200_2021. Aprovació pla de seguretat.
 • 201_2021. Activació PAM risc d'incendis.
 • 202_2021. Aprovació remesa factures 48.
 • 203_2021. Aprovació remesa factures 46 i 47.
 • 204_2021. Aprovació contractació personal temporal Casal setembre.
 • 205_2021. Devolució aval piscina.
 • 206_2021. Permís 8a marxa cicloturista Jufré Riuprimer.
 • 207_2021, Canvi de titularitat nínxols 13_14.
 • 208_2021. Devolució d'aval obres.
 • 209_2021. Devolució d'aval obres.
 • 210_2021. Devolució d'aval obres.
 • 211_2021. Devolució d'aval obres.
 • 212_2021. Aprovació remesa nòmines 08 agost.
 • 213_2021. Devolució d'aval obres.
 • 214_2021. Adjudicació licitació condicionament i millora camí St. Julià Sassorba.
 • 215_2021. Ocupació de la vis pública a l'Av. de la Seu.
 • 216_2021. Devolució d'aval rasa Av. de la Ribera.
 • 217_2021. Atorgament/denegació ajuts pagament de la taxa de residus comercials 2020.
 • 218_2021. Modificació de crèdit 6_2021.
 • 219_2021. Modificació de crèdit 5_2021.
 • 220_2021. Resolució definitiva plaques solars.
 • 221_2021. Aprovació remesa TR 2021 52 nominatives.
 • 222_2021. Aprovació remesa factures 51.
 • 223_2021. Devolució d'aval obres.
 • 224_2021. complements setembre.
 • 225_2021. Adjudicació contracte Consell Esportiu.
 • 226_2021. Provisió alcaldia contractació.
 • 227_2021. Convocatoria ordre del dia Ple de setembre.
 • 228_2021. Aprovació remesa factures 53.
 • 229_2021. Canvi de nom activitat de restaurant.
 • 230_2021. Aprovació definitiva estatuts i bases junta compensació UA9.
 • 231_2021. Aprovació remesa factures 55. 
 • 232_2021. Permís I Gran Cross Raid.
 • 233_2021. Permís VII Raid Hípic.
 • 234_2021. Aprovació addenda al conveni de col.laboració Ajuntament de Gurb_Creacció.
 • 235_2021. Decret ocupació de la via pública Carrer Sant Roc.Mostrar informació addicional
 • 236_2021. Decret incoació baixa ofici padró d'habitants.
 • 237_2021. Devolució d'aval X2021000379.
 • 238_2021. Permís pavelló exposició canina.
 • 239_2021. Devolució d'aval manteniment coberta.
 • 240_2021. Devolució d'aval X2021000113.
 • 241_2021. Devolució d'aval reforma cuina.
 • 242_2020. Aprovació remesa factures 57.
 • 243_2021. Adjudicació pressupostos participatius Gurb 2021-22.
 • 244_2021. Reconeixement trienni.
 • 245_2021. Aprovació remesa 58 nominatives.
 • 246_2021. Aprovació remesa nominatives 09 setembre.
 • 247_2021. Aprovació remesa factures 59.
 • 248_2021. Inform. pública consulta prèvia art 133.
 • 249_2021. Concessió canvi de nom nínxol 105 Gurb.
 • 250_2021. Modificació de crèdit MC 08_2021.
 • 251_2021. Aprovació sol. suvb punt recàrrega ràpid.
 • 252_2021. Aprovació subv punt rec semiràpid.
 • 253_2021. Inici licitació.
 • 254_2021. Llicència obres constr edifici fase 1.
 • 255_2021. Llicència obres tunels.
 • 256_2021. Baixa definitiva padró habitants.
 • 257_2021. Adjudicació canvi vorades guals.
 • 258_2021. Adjudicació do i coord obra res del Romeu.
 • 259_2021. Adjudicació adequació solars Sant Roc i Esperança.
 • 260_2021. Aprovació remesa factures 60.
 • 261_2021. Deixar sense efecte comunicada 1a utilització.
 • 262_2021.Deixar sense efecte comunicada activitat.
 • 263_2021. Consolidació grau FHCN.
 • 264_2021. Aprovació remesa factures 61.
 • 265_2021. Aprovació remesa factures 62 nominatives.
 • 266_2021. Permís parada recaptori càncer de mama.
 • 267_2021. Ordre del dia Ple d'octubre.
 • 268_2021 Llicència ocupació via pública food truck Traginers.
 • 269_2021. Aprovació remesa factures nomines octubre.
 • 270_2021. Aprovació Pla SS obra millora Camí de Sant Julià.
 • 271_2021. Ocupació via pública Food Truck Coraline.
 • 272_2021. Permís parada venda de castanyes.
 • 273_2021. Suspensió comunicada obres.
 • 274_2021. Nomenament representant Casal de la Gent gran.
 • 275_2021. Inici procediment de requeriment de dades essencials activitat. 
 • 276_2021. Comunicació obres manteniment .
 • 277_2021. Deixar sense efecte comunicada inici activitat.
 • 278_2021. Alcaldia incoació expedient vehicle abandonat.
 • 279_2021. Modificació de crèdit 09_2021
 • 280_2021. Deixar sense efecte comunicació obres.
 • 281_2021. Esmena convocatòria plaques solars 2021.
 • 282_2021. Adjudicació Cte menor mapa instal.lacions esportives a Gurb 2021.
 • 283_2021. Ordre del dia Ple extraordinari urgent Novembre.
 • 284_2021. Aprovació remesa factures 65 2021.
 • 285_2021. Aprovació sol progr DUS 5000 MESURA 4 I 5 2021.
 • 286_2021. Devolució avals El Femer 1 2021
 • 287_2021. Devolució d'aval Carrer Castell.
 • 288_2021. Adjudicació obres endegament Rec Romeu.
 • 289 _2021. Nomenament alcalde accidental.
 • 290_2021.  Aprovació constitució junta compensació 2021.
 • 291_2021.  Inici procedimenyt protecció legali6tat urbanística.
 • 292_2021.  Ocupació de la via pública Food Truck La Creperia.
 • 293_2021.  Aprovació sol subv foment recollida porta a porta.
 • 294_2021.  Targeta aparcament persones amb mobilitat reduida RMA.
 • 295_2021.  Targeta aparcament persones amb mobilitat reduida JMV.
 • 296_2021.  Concessió targeta armes categoria 4 tipus B.
 • 297_2021.  Llicència conducció gos perillós ME.
 • 298_2021.  Llicència conducció gos perillós MS.
 • 299_2021.  Llicència conducció gos perillós LS.
 • 300_2021.  Llicència conducció gos perillós LO.
 • 301_2021.  Llicència conducció gos perillós JF.
 • 302_2021.  Llicència conducció gos perillós JH.
 • 303_2021.  Llicència conducció gos perillós JA.
 • 304_2021.  Llicència conducció gos perillós IM.
 • 305_2021.  Llicència conducció gos perillós IMG.
 • 306_2021.  Llicència conducció gos perillós FT.
 • 307_2021.  Llicència conducció gos perillós BF.
 • 308_2021.  Llicència conducció gos perillós AO.
 • 309_2021. Aprovació remesas factures 66 2021.
 • 310_2021. Approvació deneg subv escombraries comercials 2021 Covid-19.
 • 311_2021. Concessió dret us funerari 277 Gurb.
 • 312_2021. Deixar sense efecte comunicada.
 • 313_2021. Llicència conducció gos perillós MJV
 • 314_2021. Ordre del dia ple novembre.
 • 315_2021. Aprovació remesa factures 68.
 • 316_2021. Concessió canvi titularitat nínxol 174 Gurb.
 • 317_2021. Ocupació via pública C/ Olivera.
 • 318_2021. Ocupació via pública Food truck pizzeria.
 • 319_2021. Comunicació obres X2021000579.
 • 320_2021.  Baixa ofici padró habitants.
 • 321_2021. Aprovació conveni CCO Protecció Covil.
 • 322_2021- Concessió titularitat ús fret funerari nínxol 179 Gurb.
 • 323_2021. Aprovació remesa nòmines 11 novembre.
 • 324_2021. Ocupació via pública bus restaurant.
 • 325_2021. Acceptació prop. resolució subvenció.
 • 326_2021. Concessió targeta aparcament persones amb mobilitat reduïda.
 • 327_2021. Aprovació remesa 71 nominatives.
 • 328_2021. Aprovació remesa factures 70.
 • 329_2021. Modificació de crèdit 10/2021.
 • 330_2021. Aprovació sub nom UE GURB 2.
 • 331_2021. Licitació autocompactadors La Cabra.
 • 332_2021. Licitació carril bici C/ Sant Roc i C/ Sant Fruitós.
 • 333_2021. Aprovació remesa factures 72.
 • 334_2021. Gratificacions Festa Major.
 • 335_2021. Aprovació PSS Rec Romeu.
 • 336_2021. Aprovació remesa nomines 12 desembre paga extra.
 • 337_2021. Baixa definitiva del padró habitants GS.
 • 338_2021. Devolució d'aval lloguer El Femer 2/2021.
 • 339_2021. Aprovació remesa factures 74.
 • 340_2021. Llicència parcel.la 5 MA.
 • 341_2021. Aprovació gratificacions Festa Major i dietes.
 • 342_2021. Inici procediment requeriment d'esmenes essencials.
 • 343_2021. Devolució d'aval X2017000068.
 • 344_2021. Suspensió tràmit llicència obres.
 • 345_2021. Renovació targeta persones amb discapacitat.
 • 346_2021. Requeriment dades essencials activitat.
 • 347_2021. Aprovació OPO 2021.
 • 348_2021. Ordre del dia Ple desembre.
 • 349_2021. Adhesió lot_2 enllumenat carril Bici.
 • 350_2021. Adhesió enllumenat  ACM 2021 Zona discoteques.
 • 351_2021. Remesa 2021 77 capítol 4.
 • 352_2021. Remesa 2021 77 Lar d'infants.
 • 353_2021. Aprovació certif 1 i 2 obra carril bici.
 • 354_2021. Aprovació certif 1 i 2 camí Sant Julià Sant Julià.
 • 355_2021. Canvi de nom explotació ramadera.
 • 356_2021. Aprovació pagament teleassistència.
 • 357_2021. Inscripció registre entitats Club Ciclista Gurb.
 • 358_2021. Adjudicació licitació compactadors.
 • 359_2021. Adjudicació licitació carril bici.
 • 360_2021. Aprovació remesa 12 desembre.
 • 361_2021. Contractació personal laboral temporal.
 • 362_2021. Consulta prèvia reglament registre entitats.
 • 363_2021. Aprovació remeda factures 79.
 • 364_2021. Aprovació remesa factures 80.
Darrera actualització: 04.01.2022 | 14:11