Resolucions d'alcaldia 2023

Relació de decrets aprovats durant l'any 2023, els quals consten a les actes dels plens corresponents:

 • 001_2023. Devolució d'avals lloguer El Femer_Desembre.
 • 002_2023. Ocupació de via pública food truck Xurreria.
 • 003_2023. Concessió targeta armes MMB.
 • 004_2023. Primera ocupació X2019000100.
 • 005_2023. Devolució d'aval X2022000574.
 • 006_2023. Devolució d'aval X2022000068.
 • 007_2023. Proposta de resolució revisió ofici.
 • 008_2023. Aprovació subvenció Diputació resiliència 3.0.
 • 009_2023. Devolució d'aval X2021000391.
 • 010_2023. Resolució definitiva plaques solars 3.
 • 011_2023. Aprovació certificat 3 i  4 obra accessos institut.
 • 012_2023. Llicència urbanística X2023000006.
 • 013_2023. Aprovació comissió estudi ordenança de l'aigua.
 • 014_2023. Aprovació remesa factures 1 2023.
 • 015_2023. Activació fase d'alerta Pla vent municipal.
 • 016_2023. Aprovació certificació única obra millora camins.
  017_2023. Ordre del dia Ple de gener.
  018_2023. Aprovació bases i convocatòria TAG.
  019_2023. Nomenament director i coordinació de seguretat i salut  enllumenat públic
  020_2023. Baixa definitiva padró habitants RACP.
  021_2023. Consulta prèvia aprovació ordenança reguladora convivència en els entorns rurals.
  022_2023. Inici procediment de responsabilitat patrimonial.
  023_2023. Sense efecte Decret 019_2023.
  024_2023. Modificació llicència urbanística X2021000330.
  025_2023. Nomenament director i coordinació de seguretat i salut enllumenat públic.
  026_2023. Canvi titularitat registre sanitari municipal.
  027_2023. Aprovació remesa 4 nominatives gener.
  028_2023. Aprovació remesa nòmines 01 gener.
  029_2023. permís de pas Ultraclean Marathon.
  030_2023. Resolució definitiva eficiència energètica.
  031_2023. Resolució de reclamació responsabilitat patrimonial.
  032_2023. Aprovació remesa factures 7.
  033_2023. Devolució d'aval llicència urbanística.
  034_2023. Devolució d'aval llicència urbanística.
  035_2023. Devolució d'aval llicència urbanística.
  036_2023. Llicència urbanística X2022000702.
  037_2023. Devolució d'aval llicència urbanística X2021000384.
  038_2023. Llicència ocupació via pública food truck creperia.
  039_2023. Devolució d'avals local El Femer gener.
  040_2023. Devolució d'aval llicència urbanística X2022000654.
  041_2023. Llicència urbanística X2022000647.
  042_2023. Devolució d'aval llicència urbanística.
  043_2023. Activació en fase alerta pla Neucat. 
  044_2023. Devolució d'aval llicència urbanística X2022000409.
  045_2023. Devolució d'aval llicència urbanística X2022000417.
  046_2023. Inici procediment esmena per omissions de caràcter essencial comunicació ambiental.
  047_2023. Designació representant suplent alcalde al COSS.
  048_2023. Aprovació tarifes escombraries bars i restaurants.
  049_2023. Llicència urbanística X2023000056.
  050_2023. Llistat provisional admesos i exclosos Peó brigada Manteniment.
  051_2023. Llistat provisional admesos i exclosos auxiliar adm. Serveis Generals.
  052_2023. Llistat provisional admesos i exclosos auxiliar adm. OAC.
  053_2023. Llistat provisional admesos i exclosos Peó brigada Jardineria.
  054_2023. Llistat provisional admesos i exclosos Peó brigada Equipaments.
  055_2023. Llistat provisional admesos i exclosos auxiliar adm. Àrea Tècnica.
  056_2023. Llistat provisional admesos i exclosos Agutzil_Cap de brigada.
  057_2023. Llistat provisional admesos i exclosos Conserge.
  058_2023. Llistat provisional admesos i exclosos Arquit. Tècnic A2.
  059_2023. Adjudicació CM Pressupostos Participatius.
  060_2023. Aprovació remesa factures 8..
  061_2023. Adjudicació CM obres Pla de prevenció d'incendis 2023.
  062_2023. Modificació convocatòria plaques solars Castellà.
  063_2023. Modificació convocatòria subv. Plaques solars.
  064_2023. Convocatòria Ple ordinari Febrer.
  065_2023. Inadmissió reclamació responsabilitat patrimonial.
  066_2023. Devolució d'aval llicència urbanística.
  067_2023. Targeta aparcament per mobilitat reduïda DAL.
  068_2023. Aprovació exempció IVTM Mitsubishi.
  069_2023. Aprovació reconeixement triennis MMJ.
  070_2023. Aprovació reconeixement triennis XRM.
  071_2023. Desistiment procediment de selecció A1.
  072_2023. Modificació 3 convocatòria subvenció plaques solars.
  073_2023. Modificació convocatòria plaques solars castellà.
  074_2023. Llicència urbanística X2023000043.
  075_2023. Proposta acord adhesió acord marc obres asfalt.
  076_2023. Activitat extraordinària Rúa Universitària.
  077_2023. Aprovació remesa nòmines febrer.
  078_2023. Aprovació llistat definitiva admesos i exclosos Arqu. Tècnic A2.
  079_2023. Aprovació llistat definitiva admesos i exclosos Auxiliar adm. Àrea Tècnica.
  080_2023. Aprovació llistat definitiva admesos i exclosos Peó brigada Manteniment.
  081_2023. Aprovació llistat definitiva admesos i exclosos Peó Equipaments.
  082_2023. Aprovació llistat definitiva admesos i exclosos Peó Jardineria.
  083_2023. Aprovació llistat definitiva admesos i exclosos Conserge.
  084_2023. Aprovació llistat definitiva admesos i exclosos Agutzil_Cap de brigada.
  085_2023. Aprovació llistat definitiva admesos i exclosos Auxiliar adm. OAC.
  086_2023. Aprovació llistat definitiva admesos i exclosos Auxiliar adm. Serveis Generals.
  087_2023. Aprovació del conveni entre la Fundació La Caixa i EL Casal de la gent gran.
  088_2023. Aprovació remesa factures 12.
  089_2023. Aprovació remesa transferències nominatives 13 febrer.
  090_2023. Aprovació tranf. Entitats sense ànim de lucre.
  091_2023. Llicència ocupació via pública food truxk creperia.
  092_2023. Devolució avals local El Femer.
  093_2023. Concessió pròrroga lloguer nínxol 23.
  094_2023. Canvi titularitat llicència ambiental.
  095_2023. Canvi titularitat explotació ramadera.
  096_2023. Concessió dret funerari lloguer nínxol 119.
  097_2023. Incoació procediment sancionador abocaments indeguts.
  098_2023. Adjudicació CM construcció elements reductors de velocitat.
  099_2023. Aprovació remesa dietes membres tribunal estabilització personal.
  100_2023. Aprovació pagament Endesa punt recàrrega vehicles.
  101_2023. Aprovació reconeixement trienni MTJ.
  102_2023. Aprovació aplicació tarifes escombraries bars i restaurants.
  103_2023. Adjudicació CM bústies.
  104_2023. Aprovació remesa factures 16.
  105_2023. Venda de roses diada de Sant Jordi 2023.
  106_2023. Llicència urbanística X2023000105.
  107_2023. Adjudicació CM subministrament i instal·lació multijoc pati Escoles.
  108_2023. Aprovació MC 2_2023 Incorporació de romanents.
  109_2023. Rectificació decret 29_2023. Modificació recorregut Ultraclean Marathon.
  110_2023. Deixar sense efecte comunicació caseta venda pirotècnia.
  111_2023. Adhesió acord marc subministrament camió grua brigada.
  112_2023. Aprovació cert 1 millora enllumenat públic.
  113_2023. Permís VII Raid hípic de Vic Mercat del Ram.
  114_2023. Contractació personal laboral Conserge.
  115_2023. Contractació personal laboral Peó brigada Jardineria.
  116_2023. Contractació personal laboral Peó brigada Manteniment.
  117_2023. Contractació personal laboral Peó brigada Equipaments.
  118_2023. Llicència conducció GPP Rex.
  119_2023. Llicència conducció GPP Lluc.
  120_2023. Llicència conducció GPP Chanel.
  121_2023. Nomenament funcionària Arquitecta Tècnica A2.
  122_2023. Nomenament funcionària Auxiliar adm. Serveis Generals C2.
  123_2023. Nomenament funcionària Auxiliar adm. OAC C2.
  124_2023. Nomenament funcionari Agutzil_Cap de brigada.
  125_2023. Nomenament funcionària Auxiliar adm. Àrea Tècnica.
  126_2023. Proposta acord adhesió acord marc obres asfalt.
  127_2023. Canvi de titularitat llicència ambiental.
  128_2023. Decret sancionador abocament indegut.
  129_2023. Convocatòria ple ordinari Març 2023.
  130_2023. Permís cursa Holi familiar.
  131_2023. Canvi titularitat registre sanitari municipal.
  132_2023. Aprovació remesa n+omines març.
  133_2023. Llicència d'ús privatiu temporal de domini públic venda de roses.
  134_2023. Canvi de titularitat explotació ramadera.
  135_2023. Concessió canvi de titularitat nínxol 53.
  136_2023. Decret devolució avals local El Femer.
  137_2023. Proposta d'acord adquisició punt de recàrrega acord marc ACM.
  138_2023. Aprovació remesa factures 19.
  139_2023. Aprovació contractació monitors casal Setmana Santa.
  140_2023. Aprovació liquidació pressupost 2022.
  141_2023. Permís 10a trobada de vehicles clàssics.
  142_2023. Llicència urbanística instal·lació solar autoconsum.
  143_2023. 1a ocupació parcial oficines.
  144_2023. Devolució d'aval llicència urbanística X2022000376.
  145_2023. Devolució d'aval llicència urbanística X2022000122.
  146_2023. Devolució d'aval llicència urbanística X2022000377.
  147_2023. Aprovació pagament formació personal MSF i MTD.
  148_2023. Llicència activitat extraordinària Av. de la Ribera.
  149_2023. Llicència ocupació temporal via pública Kabukicaramel.
  150_2023. Deixar sense efecte comunicació obres.
  151_2023. Aprovació certif 2 enllumenat públic.
  152_2023. Llicència urbanística obres manteniment
  153_2023. Sol pròrroga subv Moves III punt recàrrega vehicles.
  154_2023. Aprovació remesa factures 20.
  155_2023. Permís pas 10a marxa cicloturista.
  156_2023. Aprovació convenis subvencions nominatives.
  157_2023. Ordre del dia Ple d'abril.
  158_2023. Targeta aparcament mobilitat reduïda JCP.
  159_2023. Aprovació reconeixement trien EAB.
  160_2023. Aprovació MB 4_2023 per transferència de crèdit.
  161_2023. Adjudicació obra reforma Sant Julià Sassorba.
  162_2023. Adhesió ACM asfalt.
  163_2023. Pròrroga adjudicació parcel·les.
  164_2023. Resolució definitiva plaques solars.
  165_2023. Aprovació bases i convocatòria OAC baixa maternitat.
  166_2023. Caducitat parcel·la horts JMR.
  167_2023. Caducitat parcel.la error.
  168_2023. Deixar sense efecte comunicada 1a ocupació.
  169_2023. Aprovació junta comp provisional Sector D.
  170_2023. Permís V critèrium clàssic Montmeló 13 de maig.
  171_2023. No procedeix comunicada 1a ocupació.
  172_2023. Adjudicació parcel·la horts RMRS.
  173_2023. Acceptació subvenció pla d'ocupació 2023.
  174_2023. Aprovació remesa nòmines 4 d'abril.
  175_2023. Devolució d'avals local El Femer_abril.
  176_2023. Permís pujada solidària contra el càncer a la Creu de Gurb.
  177_2023. Incoació expedient reintegrament plaques solars.
  178_2023. Permís cursa nocturna AFA Les Escoles de Gurb.
  179_2023. Aprovació remesa transferències nominatives 24.
  180_2023 .Aprovació remesa factures 23.
  000_2023. Al·legacions parc solar Vall Morat.
  181_2023. Ordre del dia Ple sorteig eleccions.
  182_2023. Pròrroga contractació peons brigada.
  183_2023. Resolució definitiva 5 plaques solars.
  184_2023. Resolució reclamació patrimonial.
  185_2023. Aprovació certificació única accessos Escoles.
  186_2023. Deixar sense efecte comunicació prèvia activitat.
  187_2023. Devolució d'aval llicència urbanística X2022000318.
  188_2023. Aprovació conveni rotonda B522.
  189_2023. Devolució d'aval comunicada obres X2021000329.
  190_2023. Aprovació certificació única manteniment lleres 2022.
  191_2023. Llicència urbanística obres rasa gas Av. de la Ribera.
  192_2023. Devolució d'aval llicència urbanística X2022000294.
  193_2023. Llicència urbanística rasa gas Av. de la Ribera, 15.
  194_2023. Llicència urbanística X2023000181.
  195_2023. Llicència urbanística X2023000240.
  196_2023. Devolució d'aval llicència urbanística X2022000353.
  197_2023. Llista admesos i exclosos procés OAC.
  198_2023. Llicència urbanística instal. autoconsum.
  199_2023. Permís segona edició Bike Show Vic.
  200_2023. Convocatòria del Ple de Maig 2023.
  201_2023. Permís Tastet esportiu marxa Nòrdica.
  202_2023. Rectificació pròrroga contracte peons brigada.
  203_2023. Bases i convocatòria borsa monitors casal d'estiu 2023.
  204_2023. Mesures sequera en fase d'excepcionalitat.
  205_2023. Llicència urbanística X2023000262.
  206_2023. Aprovació remesa factures 26.
  207_2023. Canvi de titularitat explotació ramadera El Serí.
  208_2023. Canvi de titularitat explotació ramadera El Puig.
  209_2023. Adjudicació concert de Festa Major.
  210_2023. Llicència urbanística X2023000231.
  211_2023. Innecessarietat llicència segregació X2023000316.
  212_2023. Llicència urbanística X2023000313.
  213_2023. Llicència urbanística X2023000327.
  214_2023. Devolució d'avals de maig local El Femer.
  215_2023. Contractació laboral aux administrativa OAC baixa maternitat.
  216_2023. Inici expedient de baixa d'ofici del padró municipal.
  217_2023. Devolució ICIO Endesa.
  218_2023. Canvi de titularitat planta de compostatge.
  219_2023. Aprovació convenis subvencions nominatives 2.
  220_2023. Activació fase alerta Pla Inuncat.
  221_2023. Resolució finalització procediment sancionador abocament indegut.
  222_2023. Aprovació remesa nominativa maig.
  223_2023. Resolució de finalització procediment sancionador abocament.
  224_2023. Aprovació remesa factures 31.
  225_2023. Llicència conducció animals potencialment perillosos MCV.
  226_2023. Llicència conducció animals potencialment perillosos JMB.
  227_2023. Canvi de titularitat explotació ramadera.
  228_2023. Aprovació certificació obra asfalt.
  229_2023. Devolució d'aval llicència urbanística X2022000420.
  230_2023. Devolució d'aval llicència urbanística X2020000260.
  231_2023. Aprovació padró taxa cementiri 2023.
  232_2023. Aprovació llista definitiva monitors i constitució de borsa de treball.
  233_2023. Canvi de titularitat explotació ramadera amb planta de compostatge.
  234_2023. Ordre del dia Ple de juny.
  235_2023. Acceptació i sol·licitud AOC servei certificació digital.
  236_2023. Ocupació via pública terrassa Pàdel.
  237_2023. Resolució definitiva arxiu expedient reintegrament.
  238_2023. Aprovació remesa factures 35.
  239_2023. Permís enviar sonda a l'estratosfera.
  240_2023. Inadmissió reclamació responsabilitat patrimonial.
  241_2023. Aprovació nòmines 06 paga extra juny.
  242_2023. Resolució RPR Projecte urbanització.
  243_2023. Aprovació contractació monitors casal d'estiu.
  244_2023. Consulta prèvia reglament casal lleure Gurb.
  245_2023. Obertura convocatòria eficiència energètica 2023 castellà.
  246_2023. Obertura convocatòria eficiència energètica 2023 català.
  247_2023. Obertura convocatòria plaques solars 2023 castellà.
  248_2023. Obertura convocatòria plaques solars 2023 català.
  249_2023. Ordre del dia sorteig membre meses electorals.
  250_2023. Devolució d'aval.
  251_2023. Devolució d'aval.
  252_2023.  Aprovació certificació única obra manteniment camins PPI 2023.
  253_2023. Llicència urbanística piscina.
  254_2023.  Nomenament alcaldessa accidental.
  255_2023.  Aprovació remesa factures 37.
  256_2023.  Devolució avals Femer.
  257_2023. Rectificació decret taxa padró cementiri.
  258_2023. Devolució d'aval.
  259_2023. Aprovació remesa nòmines 06 juny.
  260_2023. Nomenament tinents alcalde.
  261_2023. Delegacions alcaldia al Ple.
  262_2023. Delegacions alcaldia Regidories.
  263_2023. Ordre del dia convocatòries Ple cartipàs.
  264_2023. Sol. subvenció Escola de Música curs 2021_2022.
  265_2023. Aprovació certificació 3 Electroserveis Osona SL.
  266_2023. Devolució d'aval.
  267_2023. Inici expedient de baixa d'ofici carrer Cabrera.
  268_2023. Ordre del dia convocatòria al Ple.
  269_2023. Caducitat procediment i arxiu actuacions.
  270_2023. Targeta aparcament mobilitat reduïda MAUM 0.
  271_2023. Aprovació modificació CTE preus contradictoris.
  272_2023. Llicència instal·lacions equips carregadors elèctrics C-25.
  273_2023. Aprovació remeses factures.
  274_2023. Aprovació remesa 42 nominatives.
  275_2023. Llicència urbanística obres rasa Plaça Amistat.
  276_2023. Ocupació via pública.
  277_2023. Deixar sense efecte comunicada.
  278_2023. Ocupació via pública.
  279_2023. AFA La Quitxalla festa final de curs_Festa del patge.
  280_2023. Denegació llicència urbanística C Vinya.
  281_2023. Substitució alcalde per vacances d'estiu.
  282_2023. Aprovació dietes nòmines juliol 2023.
  283_2023. Llicència tinença i conducció animals perillosos.
  284_2023. Llicència 1a ocupació parcial .
  285_2023. Llicència urbanística obres canvi coberta.
  286_2023. Adjudicació CTE Menor carregador elèctric vehicles.
  287_2023. Llicència urbanística obres canonada aigua.
  288_2023. Requeriment d'esmena de dades essencials.
  289_2023. LLicència urbanística obres manteniment planta compostatge.
  290_2023. Aprovació remesa nòmines 07 juliol.
  291_2023. Nomenament tinents alcalde vacances estiu.
  292_2023. Dormida pavelló.
  293_2023. Pastorets 2023-2024 Les Escoles de Gurb.
  294_2023. Devolució d'aval.
  295_2023. Atorgament targeta aparcament FVG.
  296_2023. Casal avis taller expressió corporal.
  297_2023. Aprovació remesa 45 .
  298_2023. Casal avis taller labor i manualitats.
  299_2023. Grup ball casal avis.
  300_2023. Devolució d'aval.
  301_2023. Requeriment de dades essencials.
  302_2023. Presentació memòria serveis socials.
  303_2023. Inici expedient responsabilitat patrimonial.
  304_2023. Llicència cessió d'ús temporal Teatre.
  305_2023. Targeta aparcament mobilitat reduïda DAV.
  306_2023. Llicència cessió d'ús temporal Teatre.
  307_2023. Baixa d'ofici padró d'habitants SNS.
  308_2023. Llicència cessió d'ús temporal grades.
  309_2023. Llicència cessió d'ús temporal grades.
  310_2023. Canvi de titularitat nínxol 165 cementiri Gurb. 
  311_2023. Canvi de titularitat explotació ramadera.
  312_2023. Canvi de titularitat explotació ramadera.
  313_2023. Devolució d'aval comunicada d'obres X2023000303.
  314_2023. Devolució d'aval comunicada d'obres X2022000078.
  315_2023. Canvi de titularitat explotació ramadera.
  316_2023. Desistiment activitat fabricació d'elements de formigó.
  317_2023. Canvi de titularitat explotació ramadera.
  318_2023. Canvi de titularitat explotació ramadera.
  319_2023. Canvi de titularitat explotació ramadera.
  320_2023. Finalització procediment reclamació patrimonial.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Darrera actualització: 16.08.2023 | 10:22