Estabilitat pressupostària 2024

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera estableix entre els seus objectius garantir l'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera de totes les Admin
istracions Públiques.

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera estableix entre els seus objectius garantir l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de totes les Administracions Públiques.s.

Darrera actualització: 13.03.2024 | 11:14