Pressupost 2023

El pressupost municipal proposat per a l’exercici 2023 dona compliment a les tres regles fiscals establertes per la Llei d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, és a dir, l’estabilitat pressupostària (equilibri), la sostenibilitat financera (volum d’endeutament públic) i la regla de la despesa (creixement de la despesa pública).

Capítol 1: Despesa de personal. Existeix correlació entre els crèdits del Capítol 1 de Despeses de Personal, inclòs al Pressupost i l'Annex de Personal d'aquesta Entitat Local per a aquest exercici econòmic.

Capítol 2: Despesa en béns, serveis i transferències corrents del Capítol II consignat al Pressupost Municipal de 2023.

Capítol 3: Despeses financeres. Es refereixen a les consignacions de pagament d'interessos i despeses dels préstecs contractats per l'Entitat.

Capítol 4: Transferències corrents. Comprenen els crèdits per aportacions de l'Ajuntament sense contraprestació dels agents receptors i amb destinació a operacions corrents.

Capítol 5: Fons de contingència. Recull els crèdits per a l'atenció de necessitats imprevistes, inajornables i no discrecionals que sorgeixin al llarg de l'exercici, per les quals no existeixi crèdit pressupostari o el previst resulti insuficient.

Darrera actualització: 9.05.2023 | 13:01