Consulta de documents

Els articles 51 a 57 del Reglament del Servei d'Arxiu Municipal (SAM) de Gurb, aprovat l'any 2011, regulen la consulta i accés a la documentació i a la informació.

En qualsevol cas, la consulta de la documentació que es custodia a l'Arxiu Municipal de Gurb és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

La documentació afectada per les normatives legals que així ho prevegin es considerarà reservada. Caldrà justificar la petició de consulta de la documentació reservada, que serà autoritzada o denegada per l'òrgan competent. Així mateix, l'Administració està obligada a motivar la denegació de les consultes. En casos d'excepcions a la reserva, l'Administració també aportarà els arguments que la permetin.

Caldrà emplenar una butlleta de consulta en la qual s'haurà d'especificar la documentació sol.licitada. Les dades personals que s'hi referenciïn rebran el tractament que preveu la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal.

La consulta al SAM de Gurb és gratuïta, tret únicament dels casos que preveuen les ordenances fiscals aprovades pel Ple municipal.

Sol·licitud de consulta on-line

Darrera actualització: 3.02.2021 | 11:26