Alta procedent d'un altre municipi

 • Alta al Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència de persones procedents d'un altre municipi de l'Estat espanyol o procedents d'altres països.
 • Alta al Padró Municipal d'Habitants per naixement.

Quin cost té:

Gratuït

Cal aportar:

 • Documents identificatius de la/les persona/es que es donen d'alta (original o fotocòpia):

  -Espanyols: DNI, passaport o permís de conduir. En el seu defecte, el llibre de família (original o fotocòpia compulsada). En cas de separació o divorci s’haurà de presentar la resolució judicial on hi consti la custòdia del menor.
  -Estrangers de la Comunitat Europea: targeta d'estranger, passaport o document d'identitat del país.
  -Estrangers d'altres països: passaport o permís de residència.

 • Document acreditatiu de l'habitatge d'empadronament:

  -Si a l'habitatge no hi ha ningú empadronat: escriptura de propietat o contracte
  de lloguer. Si aquests documents van a nom d'una altra persona, caldrà l'autorització d'aquesta.
  -Si a l'habitatge ja hi ha alguna persona empadronada: és necessari aportar l'autorització i la fotocòpia del
  DNI d'un dels residents majors d'edat. En aquest cas les altes s'inclouran en el mateix full.
  -Si es tracta d'un establiment col•lectiu: autorització de la persona que n'ostenta la direcció.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  a les oficines municipals, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Oficina d'atenció a la ciutadania (OAC)

Mas l'Esperança - 08503 Gurb - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 938 860 166
Fax: 938 860 047
Adreça electrònica: ajgurb@gurb.cat
Lloc web: www.gurb.cat/
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 2.03.2020 | 19:14