Bonificació de l'IBI als titulars de família nombrosa

Segons l'ordenança fiscal núm. 1 d'impost de béns immobles, pel qual gaudiran d'una bonificació del 50 per cent en la quota de l'impost els immobles:

"a.- Subjectes passius que, d'acord amb la normativa vigent, ostentin la condició de titulars de família nombrosa, en la data de meritació de l'impost, tindran una bonificació del 50% en la quota íntegra, sempre que l'immoble de què es tracti tingui valor cadastral inferior a 120.000 euros i constitueixi l'habitatge habitual de la família. La bonificació es mantindrà sempre que sigui vigent el títol de família nombrosa.

S'entén per habitatge aquell que figura com a domicili dels subjecte passiu en el padró municipal d'habitants a 1 de gener. Aquesta bonificació només s'aplica a l'habitatge habitual, el titular cadastral haurà de ser un membre de la família i és necessari l'empadronament de tots els membres de la família."

Canals de tramitació:

  • Presencial

Darrera actualització: 22.02.2023 | 12:57