Ordenances fiscals

En aquesta pàgina trobareu les ordenances fiscals vigents.

Accedir a la informació

 • OF00 Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de Dret Públic Municipal

  Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 25 d’octubre de 2021 començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2022 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

 • OF01 Impost sobre Béns Immobles

  Aquesta Ordenança fiscal fou aprovada pel Ple, en sessió celebrada el dia 25 d’octubre de 2021 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

 • OF02 Impost sobre Activitats Econòmiques

  Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple en sessió celebrada a Gurb, el 25 d’Octubre de 2021, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2022 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

 • OF03 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

  Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a Gurb, el 25 d’Octubre de 2021, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2022 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

 • OF04 Impost sobre Increment dels Valors dels Terrenys de Naturalesa Urbana

  Aquesta Ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 14 de febrer de 2022 començarà a regir el dia 31 de març de 2022 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

 • OF05 Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

  Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a Gurb, el 25 d’Octubre de 2021, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2022 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

 • OF06 Ordenança General de Preus Públics

  Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a Gurb, el 26 d’Octubre de 2020, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2021.

 • OF07 Taxa Aprofitament Especial Domini Públic

  Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a Gurb, el 25 d’Octubre de 2021, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2022 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

 • OF09 Taxa Ambiental d'Activitats

  Ordenança fiscal aprovada provisionalment pel Ple, en sessió celebrada el dia 26 d’Octubre de 2020, ha quedat aprovada definitivament el dia 15 de desembre de 2020 i començarà a regir l’endemà de la seva publicació al BOP.

 • OF11 Taxa per la Recollida, Tractament i Eliminació d'escombraries i altres residus urbans

  Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple en sessió celebrada a Gurb, el 25 d’Octubre de 2021, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2022 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

 • OF13 Taxa per Expedició de Documents Administratius

  Aquesta ordenança fiscal aprovada provisionalment pel Ple, en sessió celebrada el dia 25 d’Octubre de 2021, ha quedat aprovada definitivament el dia 14 de desembre de 2021 i començarà a regir l’endemà de la seva publicació al BOP.

 • OF14 Taxa Ús Instal·lacions Esportives i Culturals

  Aquesta Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple en sessió celebrada a Gurb, el 25 d’Octubre de 2021, començarà a regir el dia 1r de gener de l’any 2022 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

 • OF15 Taxa per la prestació del servei d'Escola Bressol

  Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió del dia 13 de novembre de 2008 continuarà vigent mentre no se’n acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.

 • OF18 Servei Cementiri i altres Serveis Fúnebres

  Ordenança fiscal aprovada pel Ple de la Corporació  el dia 11 de Novembre de 2018 i entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

 • OF19 Preu públic prestació del servei de promoció de l'autonomia

  Aquesta Ordenança fiscal fou aprovada pel Ple, en sessió celebrada el dia 25 d’octubre de 2021 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

 • OF20 Taxa per la recollida d'animals de companyia, extraviats, abandonats o maltractats pels seus amos

  La present Ordenança Fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 19 de juny de 2013, entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegre al Butlletí de la
  Província de Barcelona i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

 • OF21 Taxa per al Servei de Transport Urbà

  Ordenança Fiscal aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de data 9 de juliol de 2018, entrarà en vigor al dia següent a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.

 • OF22 Taxa per la llicència d'autotaxi

  Aquesta Ordenança fiscal fou aprovada pel Ple, en sessió celebrada el dia 25 d’octubre de 2021 i entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2022 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

 • OF23 Ordenança Fiscal reguladora del preu públic per la prestació de serveis especials derivats de l'oci nocturn

  La present Ordenança fiscal, que va ser aprovada pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió celebrada el dia 22 de novembre de 2021, entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Darrera actualització: 22.01.2021 | 11:41
Darrera actualització: 22.01.2021 | 11:41