OF20 Taxa per la recollida d'animals de companyia, extraviats, abandonats o maltractats pels seus amos

La present Ordenança Fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 19 de juny de 2013, entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació íntegre al Butlletí de la
Província de Barcelona i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.

Darrera actualització: 4.01.2022 | 11:56